Vaskrs ili Uskrs (arh. Velikden) je hri??anski praznik. Prema hri??anskoj religiji, povezan je sa vaskrsenjem Isusa Hrista. To je pokretni praznik i praznuje se posle jevrejske Pashe u prvu nedelju posle punog meseca, koji pada na sam dan prole?ne

ravnodnevnice, ili neposredno posle nje. Najranije mo?e da padne 4. aprila, a najkasnije 8. maja (po gregorijanskom kalendaru). Za ovaj praznik u narodu su uobi?ajeni mnogi obi?aji, koji naro?ito vesele decu. Za taj dan se farbaju jaja, naro?ito crvenom bojom mada se koriste i druge, i poklanjaju ili se tuca jajima.

Pravoslavni hri??ani se tog dana pozdravljaju pozdravom ?Hristos vaskrse? na ?ta se odgovara ?Vaistinu vaskrse? (ili ?Hristos voskrese??Vaistinu voskrese?).

Spasenje (gr: ??????? soteria – spasenje, oslobo?enje) je, prema hri??anskoj teologiji, ?in kojim Bog ponovo ?oveka dovodi u stanje zajedni?tva sa sobom.[1] Prema hri??anskom mitu, nakon prvobitnog greha Adama i Eve, njihovo potomstvo je palo u ropstvo greha. Iz ljubavi prema ?oveku, Bog je poslao svog sina Isusa da ovaplo?enjem, smr?u i vaskrsenjem donese spasenje ljudima, zbog ?ega je nazvan Spasitelj, Hristos, i da ponovo uspostavi ?ovekov savez sa Bogom, koji je grehom bio naru?en. Spasenje tako?e odgovara iskupljenju jer je Hristos preuzeo grehe na sebe da bi iskupio ?ove?anstvo.[2] “U tome je ljubav, ne ?to mi zavoljesmo Boga, nego ?to On zavolje nas, i posla Sina svojega, kao ?rtvu pomirenja za grijehe na?e”[3]. *—————————————————————————————————————————————— Uskrs ili Vaskrs je najve?i i najva?niji kr??anski praznik. Njime kr??ani slave jednu od centralnih dogmi vjere, Isusovo uskrsnu?e. Na na?im prostorima je Uskrs naziv za ovaj praznik kod Katolika, dok Pravoslavci isti nazivaju Vaskrs. Uskrs pada u nedelju, me?utim praznik traje du?e, jer pripreme i obilje?avanje Uskrsa po?inju jo? u ?etvrtak uve?e ve?ernjom misom. ?etvrtak, petak i subota prije uskr?nje nedelje ?ine sveto trodnevlje. Na Veliki ?etvrtak nema dnevnih misa nego jedna ve?ernja misa. Ta ve?ernja misa u ?etvrtak ustvari predstavlja predve?erje sljede?eg dana, ?to vodi korijenje jo? od ?idovskog na?ina ra?unanja praznika kod kojih su se veliki praznici po?injali slaviti ve?e ranije. Potom slijedi Veliki petak i obi?aj klanjanja krstu, a onda Velika subota koja prolazi u ?utnji crkve, da bi uve?e uslijedilo Uskr?nje bdijenje. Simboli Uskrsa su jaje, koje predstavlja ra?anje, i zec. Racunjanje Uskrsa Uskrs se slavi u nedelju koja slijedi nakon prvog punog mjeseca poslije proljetne ravnodnevnice. Zbog toga Uskrs mo?e biti na bilo koji datum izme?u 21. marta i 25. aprila(razlika izme?u vremena obilje?avanja Uskrsa i Vaskrsa je zbog toga ?to Katolici koriste Gregorijanski kalendar, a pravoslavci Julijanski kalendar).

www.bigoo.wswww.knjazevac.org.rswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.wswww.bigoo.ws


Svim mojim dragim čitaocima koji danas slave najveći hrišćanski praznik, želim od srca srećan Uskrs. Budite sa svojim najmilijima i uživajte u današnjem divnom danu!

Još jednom, želim vam srećan i radostan Uskrs!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

SUTRA SU MITROVSKE ZADUŠNICE

Srpska pravoslavna crkva i vernici će sutra, 5. novembra obeležiti jedan od ...