Home / 2021 / Javni uvid od 5.aprila do 5 maja

Javni uvid od 5.aprila do 5 maja

JAVNI UVID U NACRT PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE I IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU

REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE u skladu sa čl. 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 -ispravka, 64/10 -US, 24/11, 121/12, 42/13 -US, 50/13 -US, 98/13 –US, 132/14, 145/14,83/18, 31/19, 37/19–dr. zakon i 9/20), članom 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeniglasnik RS”, br. 135/04 i 88/10) i čl. 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS”, broj 32/19)

oglašava JAVNI UVID u NACRT PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE i IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI UVID unacrt Prostorno gplana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine (u daljem tekstu:Nacrt prostornog plana)iIzveštaj ostrateškoj proceni uticaja Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godinena životnu sredinu (u daljem tekstu: Izveštaj o strateškoj proceni uticaja), održaće se OD 5.APRILA DO 5. MAJA 2021. GODINE U TRAJANjU OD 30 DANA. Nacrt prostorno gplana sa kompletom referalnih karata i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja biće izloženi u analognom formatu svakog radnog dana u sedištima upravnih okruga, odnosno u digitalnom formatu na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao i na internet stranicama upravnih okruga i jedinica lokalne samouprave.Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja mogu dostaviti u pisanoj formi u toku trajanja javnog uvida, zaključno 5. maja 2021. godine, i to: jedinicama lokalne samouprave ili direktno Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektoru za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd. Primedbe mogu biti, kao prilog, dostavljene i elektronskom poštom na e-mail: pprs@mgsi.gov.rs. Mesto, vreme, načini postupak održavanja JAVNE SEDNICE KOMISIJE ZA JAVNI UVID biće naknadno utvrđeni u skladu sa epidemiološkom situacijom u Republici Srbiji. Komplet materijala koji se izlažu na javni uvid, kao i dodatne informacije,biće dostupne zainteresovanima na internet prezentaciji nadležnog ministarstva od početka održavanja javnog uvida na https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180.

https://mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/javni-uvid-u-nacrt-prostornog-plana-republike-srbije-od-2021-do-2035-godine-i-izveshtaj-o
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

SUTRA SU MITROVSKE ZADUŠNICE

Srpska pravoslavna crkva i vernici će sutra, 5. novembra obeležiti jedan od ...