ODBORNICI GRADSKE SKUP?TINE USVOJILI ZVANI?NA OBELE?JA ZAJE?ARA

Na narand?asto-plavoj podlozi grba i zastave nalaze se simboli Gamzigradska banja, reka Timok, brdo Beli breg i Kraljevica te ?lem rimskog vojnika umesto ?ajka?e, jer, kako tvrdi ve?ina, Zaje?arci vode poreklo od RimljanaZAJE?AR – Odbornici Gradske skup?tine Zaje?ara ju?e su usvojili grb i zastavu ovog grada! Na budu?im obele?jima Zaje?ara nalaze se prepoznatljivi simboli Gamzigradska banja, kasnoanti?ki lokalitet Feliks Romulijana, brdo Beli breg, Kraljevica te reka Timok. Opozicija je najvi?e primedbi imala na preovla?uju?u narand?astu i plavu boju i ?lem rimskog vojnika. Jovan Pen?i?, odbornik DSS, ka?e da je neprimereno da boje pokreta ??ivim za krajinu – Bo?ko Ni?i??, ?iji je lider aktuelni gradona?elnik Zaje?ara, budu i na zvani?nim gradskim obele?jima.

Pobedniku 3.000 evra

Autor idejnog re?enja grba i zastave grada Zaje?ara je akademski vajar iz Negotina Nedim Had?iahmetovi?. NJegov rad izabrala je na konkursu, na koji je stiglo 13 radova, Komisija, na ?ijem ?elu je bio akademski slikar Radosav Trkulja. Autoru pripada nov?ana nadoknada od 3.000 evra. U svojoj dvovekovnoj istoriji Zaje?ar je imao samo jedan grb koji je nastao posle Drugog svetskog rata. Nakon politi?kih promena 2000. godine smatralo se da grb na kome se nalazi izlaze?e sunce iza dva brda, nije adekvatan i da ga treba zameniti. – Ovo je stvarno sme?no. ?itav grad je u narand?asto-plavoj boji. Od stolica u skup?tinskoj sali i zidova u op?tini, preko sportskih tribina na Popovoj pla?i do bandera i slu?bene garderobe radnika na parkingu, sve je u boji gradona?elnikovog pokreta. Zar sada svi treba da ma?emo i zastavama u boji njegovog pokreta. Ovo je sigurno presedan u dr?avi, po kome ?e Zaje?ar biti zapam?en – ka?e Pen?i?. Diskusija koju su odbornici vodili tokom sednice na momente poprimala je komi?an tok. Naime, oni su dugo raspravljali da li je sunce pri izlasku ?ute ili narand?aste boje. Na primedbu za?to se na grbu ne nalazi srpska ?ajka?a, ve? ?lem rimskog vojnika, obja?njeno je da Zaje?arci, s obzirom na blizinu kasnoanti?kog lokaliteta Feliks Romulijana, vode poreklo od Rimljana, pa je to razlog za?to se na grbu nalazi ?lem rimskog vojnika. Ni?i? je istakao da je boja njegovog pokreta narand?asta, ali da su boje birali stru?njaci, negiraju?i da ima bilo kakve veze sa njihovim izborom.

Slavica Markovi?