Home / Bezbednost / Svi putni pravci na teritoriji knjaževačke opštine prohodni (Video)

Svi putni pravci na teritoriji knjaževačke opštine prohodni (Video)

Trenutna temperatura u Knjaževcu iznosi -6°C, dok sneg i dalje pada umanjenim intenzitetom.Svi putni pravci na teritoriji opštine Knjaževac su prohodni, kao i put ka Ski centru na Staroj planini.

Nakon snega, koji je padao sinoć i u toku noći, ekipe za zimsko održavanje puteva izašle su na teren u ranim jutarnjim časovima i prema poslednjim informacijama svi putni pravci na teritoriji knjaževačke opštine su prohodni.Prema prognozi ujutru moguć slab sneg. U toku dana delimično razvedravanje.Max. 3°C Min. -6°C.

Aktivnosti na zimskom održavanju lokalnih puteva, ulica, pešačkih staza i mostova sprovode Javno komulano preduzeće ”Standard”, kao izvođač radova i Javno preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju, kao upravljač lokalnih puteva i ulica u gradu.

Interevenisalo se na putevima Rgošte – Podvis, Balanovac – Vasilj i Bulinovac – Vina – Slatina, a na svim usponima bačena je so.

Na putevima je, zbog niskih temperatura, moguće stvaranje poledice, pa se vozačima savetuje oprezna vožnja.

U gradu očišćeni su trotoari, pešačke staze, mostovi, gradski trg i posuti aditivima.

Večeras oko 18h na ulazu u Svrljig iz pravca Knjaževca, usled jakog snega koji intenzivno pada od danas, preprečio se kamion koji je ostao u smetu blokiravši jednu kolovoznu traku.

Vozači oprez, trenutno je otežan saobraćaj u Svljigu iz pravca Knjaževca zbog kamiona – šlepera koji je zbog snega proklizao i blokirao deo puta.

Povređenih na svu sreću nema.

Savetujemo vam da bez preke potrebe ne krećete na put, a upotreba zimske opreme na ovoj deonici je obavezna.

ŠLEPER BLOKIRAO PUTARE

Da nevolja bude veća, po nezvaničnim informacijama saznajemo da je šleper blokirao putare koji trebaju proći ovom trasom.

Korisnici stambenih, poslovnih i drugih prostorija u obavezi su da uklone sneg i led sa trotoara i drugih javnih površina, saopštila je komunalna inspekcija.

Sneg i led se moraju očistiti ispred stambenih, poslovnih objekata, dvorišta, placa, kako bi se obezbedilo bezbedno kretanje pešaka.

Izvršenje ove obaveze kontrolisaće komunalna inspekcija, koja će za neočišćeni sneg i led izricati novčanu kaznu na licu mesta, ili pokretati prekršajni postupak.

Plan zimske službe za održavanje puteva može se videti u nastavku teksta ili na sajtu Javnog preduzeća za razvoj, urbanizam i izgradnju (www.razvoj.rs).

Opština Knjaževac sada ima 274,00 km lokalnih puteva, 55,00 km ulica, oko 12.000,00 m2pešačkih staza, kao i 1.340,00 m2 mostova.
2.Aktivnosti na zimskom održavanju lokalnih puteva, ulica, pešačkih staza i mostova
sprovode: JKP „Standard“ kao izvođač radova i JP „Preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju
opštine Knjaževac“ Knjaževac upravljač lokalnih puteva i ulica u gradu.

3.
Za uspešno sprovođenje svih aktivnosti i obezbeđenje prohodnosti i bezbednog odvijanja
saobraćaja, obavezno je blagovremeno sačiniti Plan održavanja lokalnih puteva ulica, pešačkih
staza i mostova:
Plan zimske službe.
4
. Osnovna obaveza u toku zimskog perioda (zimske službe) je obezbeđenje putnih pravaca i
ulica u gradu kroz:

uklanjanje snega sa kolovoza

sprečavanje poledice na kolovozu
5
. Ovim Planom se utvrđuje način prikupljanja, obrada i dostavljanje informacija
korisnicima puteva o stanju na putevima.
JP „Preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac“ Knjaževac u toku zimskog
perioda (zimske službe) imaće neprekidno rukovodioca nadzora i predstavnika za medije, takođe i
operativne nadzorne organe čiji će biti zadatak da svakodnevno kontaktiraju sa predsednicima
Saveta Mesne zajednice, prevoznicima javnog prevoza putnika, Medicinskim centrom, Policijom i
drugim subjektima, kao i da svakodnevno prave raspored, izdaje naloge za kućnu pripravnost radnika,
angažovanje mašina i radne snage na lokalnim putevima, ulicama u gradu, trotoarima i javnim
površinama najkasnije do 06
00
časova.
Dežurna služba JP „Preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac“
Knjaževac svakodnevno daje izveštaje putem sredstava javnog informisanja o prohodnosti puteva i
ulica, trotoara i javnih površina u gradu.
Izveštaji koji se dostavljaju moraju da budu kratki i jasni. Stanje na putevima određuje se
izrazima i terminima, npr.
– kolovoz suv, saobraćaj se odvija normalno,
– kolovoz delimično vlažan, preporučuje se oprezna vožnja,
– kolovoz vlažan, saobraćaj se odvija otežano,
– na putu sneg do 5 cm, saobraćaj otežan i klizav kolovoz,
– na putu sneg 5 -10 cm, saobraćaj jako otežan za sva vozila,
– na putu sneg 10 – 30 cm, saobraćaj jako otežan za sva vozila,
– na putu sneg preko 30 cm, saobraćaj u prekidu,
– na putu mestimičan led, saobraćaj otežan zbog poledice,
– na putu gusta magla, saobraćaj otežan zbog slabe vidljivosti,
– normalno odvijanje saobraćaja,
– otežano odvijanje saobraćaja,
– neprohodno
– zabrana
– odron
Zbog preklapanja lokalnih puteva sa deonicama državnih puteva između nadležnih službi
upravljača državnih puteva i lokalnih puteva postignuta je saglasnost da se u periodu zimskog
održavanja puteva (državnih i lokalnih),vrši koordinacija radova koji će se izvoditi u okviru
zimskog održavanja puteva.
6
.
Obaveza Preduzeća koja vrše usluge održavanja zimske službe je da do 15. novembra 201
6
.
godine osposobi predviđen broj mašina (utovarivač sa rakonikom kom. 1, grejder kom. 1, kamion sa
raonikom i vučnim posipačem soli kom. 2, kombinovana mašina sa raonikom (i kašikom) kom. 2, buldozer
kom. 1, poluteretno vozilo kom. 1, obezbedi rezervne delove, akumulatore, motorno ulje, antifriz,
gorivo i potrebnu svetlosnu saobraćajnu signalizaciju za vozila i građevinsku mehanizaciju, kao i
potrebnu signalizaciju za eventualno zatvaranje putnih pravaca i delova ulica i trotoara. Komisija
JP
„Preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac“ Knjaževac, izvršiće pre početka
zimske službe kontrolu pripremljenosti mašina koje su predviđene za radove i lagerovani
materijal tj. rizlu i so.
1
7
. Održavanje lokalnih puteva ulica, pešačkih staza i mostova u zimskom periodu,
sprečavanje pojave poledice i uklanjanje snega je veoma delikatan, skup i odgovoran posao koji
podrazumeva angažovanje ogromnih resursa: materijala, radne snage, specijalizovane opreme,
građevinske mehanizacije i eventualno smeštajnih kapaciteta. Racionalno ponašanje upravljača
lokalnim putevima, ulicama, pešačkim stazama i mostovima Izvođača radova i lokalne samouprave
je neophodno. Izdaci mogu biti veliki i kad nema intenzivnih snežnih padavina i poledice.
8
. Iz tih razloga, ovim Planom se određuju prioriteti i nivo održavanja po deonicama kojih
će se Preduzeće i nadzorna služba obavezno pridržavati, jer ne postoje objektivni razlozi da svi
putevi imaju isti tretman.
9
. Za bezbedno odvijanje saobraćaja u zimskom periodu je izuzetno značajno, da se pored
Preduzeća i korisnici puteva pridržavaju propisa i uključuju u saobraćaj
sa opremom za kretanje u
zimskim uslovima,
tj. sa odgovarajućim pneumaticima i lancima za sneg na kritičnim deonicama,
kao i vršenje kontrole od strane državnih organa.
1
0
. Radi povećanja bezbednosti učesnika u saobraćaju u zimskom periodu ograničiće se brzina
kretanja vozila na maksimalno 30 km/čas na lokalnim putevima i ulicama
II
prioriteta.
1
1
. I ove godine kao predhodnih, ulaganja ogromnih sredstava iz sopstvenih izvora primetno
je doprinelo da se stanja znatnog dela najznačajnijih lokalnih puteva i ulica poboljša.
Pravilnikom je predviđeno da se pored osnovnih aktivnosti obavljaju i pojedini poslovi redovnog
održavanja u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja i sprečavanja većeg oštećenja: popravka
oštećenja kolovoza, održavanje saobraćajne signalizacije i opreme, uklanjanje svih odrona,
osulina, raznih nanosa, čišćenje jarkova i rigola i propusta za vodu.
1
2
. Za prohodnost i bezbedno odvijanje saobraćaja se podrazumeva i blagovremena nabavka i
lagerovanje osnovnih materijala za posipanje. Racionalizacija potrošnje soli je neophodna, te se u
cilju smanjenja potrošnje soli vrši mešanje sa odgovarajućom frakcijom kamenog drobljenog
materijala (rizla). Procenat soli se utvrđuje na osnovu prioriteta lokalnog puta ili ulice.
Potrošnju soli je nužno smanjiti i iz razloga zaštite životne sredine. Za zimsku službu
2017/2018 godine planirana je nabavka ukupno
100,00
tona
soli. Ukupna potrebna količina
drobljenog kamenog agregata (rizle) je oko
600,00 tona, što sa zalihama čini 63
5
tona.
KONSTATACIJE I OCENE
1. Stanje ulica i pešačkih staza može se oceniti dobrim, dok stanje kolovoza na većem delu
lokalnih puteva je manje zadovoljavajuće i pored sanacije koja će se učiniti do 15 novembra ove
godine, sa takvim kolovozima će se dočekati zima.
2. Planom održavanja u zimskim uslovima predviđena su ponašanja svih koji se tim poslom
bave, kao i broj i vrsta mašina i potreban broj radnika, kao i način prikupljanja informacija o
stanju na putevima i ulicama.
3. Organizacija i kadrovska struktura na održavanju je višegodišnja, pa to daje osnovnu
pretpostavku da ljudski faktor neće biti uzrok neefikasnosti da bi se obavio ovaj posao.
4. U režimu održavanja u zimskim uslovima u Planu su dati prioriteti kojih će se JP
„Preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac“ Knjaževac i izabrani Izvođač
radova JKP „Standard“, obavezno pridržavati, jer ne postoje objektivni razlozi da sve ulice i
putevi imaju podjednak tretman.
5. Za obavljanje bezbednog saobraćaja u toku zime, pored JP „Preduzeće za razvoj, urbanizam i
izgradnju opštine Knjaževac“ Knjaževac i izabranog Izvođača radova JKP „Standard“, potrebna je
saradnja učesnika u saobraćaju, saobraćajne policije i sredstava informisanja.

 

ZIMSKO ODRŽAVANjE ULICA I LOKALNIH PUTEVA
1. U V O D
Održavanje ulica i puteva u zimskim uslovima je kompleksno, složeno i zahteva se optimalna
i fleksibilna angažovanost, da bi saobraćaj mogao normalno i bezbedno da se odvija. Da bi se
postigla racionalnost u održavanju ulica i puteva u zimskom periodu neminovna je koordinacija
između onih koji održavaju ulice i puteve, učesnika u saobraćaju (korisnika), policije koja reguliše
saobraćaj, kao i kvalitetna i blagovremena informisanost o stanju i uslovima koji vladaju na putu.
2. POSLOVI ODRŽAVANjA U ZIMSKOM PERIODU
Kod održavanja ulica i puteva u zimskom periodu podrazumeva se:
– Organizacija zimske službe i vršenje poslova na obezbeđenju prohodnosti ulica i puteva u
zimskom periodu (čišćenje snega, posipanje kolovoza solju i mešavinom solju i kamene rizle,
kamenom rizlom, šljakom, odbacivanje snega sa objekata i ostali poslovi koji obezbeđuju odvijanje
saobraćaja u zimskom periodu).
– Izvršavanje i ostalih poslova potrebnih za obezbeđivanje prohodnosti ulica i puteva
(ispuštanje vode sa kolovoza, održavanje kanala, održavanje saobraćajne signalizacije-stalne i
privremene, popravka sigurnosnih ograda, popravka denivelisanih bankina, uklanjanje blata sa
kolovoza itd. ).
3. VREME TRAJANjA ZIMSKE SLUŽBE
Početak zimske službe je od
15.11.2017.god.
i njena aktivnost traje do
31.03.20
1
8.god.
Ukoliko
dođe do padavina ili potrebe za intervencijom zbog pojave poledice ili slično, Preduzeće kojim je
Ugovorom povereno zimsko održavanje puteva i ulica je obavezno da interveniše pre i posle ovih
termina trajanja zimske službe.
Održavanje puteva i ulica u toku zime obavljaće se sa punkta
u Knjaževcu.
Vreme uvođenja i prekida kućne pripravnosti, kao i obim zadataka koji će u toku rada biti
izvršen određuje Nadzor JP „Preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac“
Knjaževac svojim nalogom u skladu sa Programom i vremenskom situacijom.
Izvođač radova JKP „Standard“ je dužan da po dobijanju naloga od Nadzora JP „Preduzeće za
razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac“ Knjaževac u roku od jednog sata otpočne sa
intervencijom.
4. TEHNOLOGIJA RADA
Održavanje ulica i puteva u zimskim uslovima je specifično i zahteva fleksibilnost u
organizaciji, specijalna i namenska sredstva rada, opremu, obučenost ljudstva, mobilnost u
delovanju na otklanjanju nastalih uzroka i smetnji za bezbedno odvijanje saobraćaja na putu.
Održavanje ulica i puteva u zimskim uslovima ima za cilj oslobađanje površine kolovoza od
snega i sprečavanje stvaranja poledice.
3
4.1. STEPEN ANGAŽOVANOSTI MAŠINE I RADNE SNAGE
Zavisno od vremenskih uslova i prognoze vremena uvodi se više stepena pripravnosti:
Kućna pripravnost
uvodi se radi eventualnog angažovanja u zimskoj službi, s’tim da isti
imaju obavezu da u se u roku od jednog sata od poziva jave na radnom mestu.
Nulti stepen
angažovanja po nalogu Naručioca uvodi se kada se prognozira veći broj dana sa
dnevnim temperaturama preko 0
0
C,
uz eventualne negativne temeprature preko noći. Putarsko
vozilo se koristi isključivo za obilazak objekata.
Prvi stepen
predviđa 25% predviđene mehanizacije i sa njime se počinje zimska služba (od
15 novembra do 31. marta). Ovaj stepen traje dok nema snežnih padavina i temeprature vazduha su
iznad 5
0
C.
Drugi stepen
angažuje 50% predviđene mehanizacije, ovaj stepen se uvodi kada temepratura
pada do 0
0
C,
ili su nagoveštene snežne padavine, ili se spusti ispod 0
0
C,
a ne očekuju se jače
snežne padavine.
Treći stepen
angažuje 75% predviđene mehanizacije, ovaj stepen pripravnosti uvodi se kada
se pogoršaju meteorološki uslovi (temperatura vazduha ispod 0
0
C
i predviđaju se snežne
padavine).
Četvrti stepen
angažuje 100% predviđene mehanizacije, ovaj stepen se primenjuje kada
mehanizacija i ljudstvo predviđeni trećim stepenom nisu dovoljni za održavanje prohodnosti
puteva.
Posle početnog prvog stepena, primena viših stepena počinje onda kada to vremenski
uslovi diktiraju, a takođe i vraćanje u niže stepene kada to vremenski uslovi diktiraju.
4.2. MATERIJAL ZA SPREČAVANjE POLEDICE
Za sprečavanje klizavosti koristi se:

abrazivni materijal: šljaka, pesak, drobljeni kameni materijal (kamena sitnež frakcije
2-4-8 mm za poledicu i od 8-16 mm za sneg, u zavisnosti od čvrstoće snega (nabijen ili
mekši sneg),

hemijski materijal: so (natrijum-hlorid) i otopine soli kalcijum hlorida
,

mešavina abrazivnih materijala sa solju u odnosu 5:1 do 1:1.
Prvi prioritet:
Kolovoz se čisti i posipa na usponima čistom putarskom solju u slučajevima pojave ledene
kiše i stvaranja ledene kore.
Obavljanje saobraćaja podrazumeva obaveznu upotrebu zimske opreme.
Drugi prioritet:
Kolovoz se čisti i posipa samo rizlom ili šljakom.
Obavezna je upotreba zimske opreme.
Nadzor će odobriti mešavinu rizle i soli uz stalnu prisutnu činjenicu da treba krajnje
racionalno trošiti so. Takođe, nadzorna služba će odobriti upotrebu čiste soli u slučaju
pojave ledene kiše i stvaranja ledene kore.
Treći prioritet:
Sa kolovoza samo uklanja sneg i time omogućava prohodnost, ali tek nakon izvršenog čišćenja
puteva prvog i drugog prioriteta.
Obavezna je upotreba zimske opreme, naročito lanaca.
Na ovim pravcima su mogući duži zastoji u saobraćaju.
4
5. PRIORITETI ODRŽAVANjA ULICA I PUTEVA
5.1. PODELA ULICA I PUTEVA PO PRIORITETIMA
S obzirom, da su JP „Putevi Srbije“ mnoge puteve
II
reda svrstali u
III
prioritet, gde se
kolovoz samo čisti i time omogućava prohodnost imajući to u vidu JP „Preduzeće za razvoj,
urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac“ Knjaževac, ulice i lokalne puteve kategoriše u tri grupe
prioriteta i to:
a
)
u prvi prioritet
su uglavnom svrstane sve sabirne ulice, kao i petnaest putnih pravaca
na lokalnim putevima;
b)
u drugi prioritet
su svrstane sve preostale ulice i preostali lokalni putevi, osim
lokalnih puteva trećeg prioriteta;
c)
u treći prioritet
su svrstani lokalni putevi do seoskih Mesnih zajednica, gde je otežano
održavanje, odnosno gde kolovozi nisu od asfalta.
a)
I
prioritet
Kolovoz se čisti, posipa mešavinom soli i rizle (samo na usponima), tako da se
omogući odvijanje saobraćaja uz smanjenu brzinu u otežanim uslovima (sneg na
kolovozu,padavine, poledica, niske temeprature, slaba vidljivost i sl.). Do prekida
saobraćaja može doći u trajanju do 12 sati.
Vreme neprohodnosti prvog prioriteta je do dvanaest sati.
Obavezna je upotreba zimske opreme.
1.
Ulice u Knjaževcu:
1.
Kaplarova
2.
Cara Dušana
3.
Branke Dinić
4.
Lole Ribara (do ul. B.Dinić)
5.
Dr. Savića
6.
Svetozara Markovića
7.
Branka Metalca
8.
4-ti juli
9.
Marka Kraljevića
10.
Ilije Birčanina
11.
Hajduk Veljkova
12.
Oktobarske revolucije
13.
Njegoševa
14.
Miloša Obilića
15.
Gavre Aničića
16.
Đure Horvatovića
17.
Por. Atanackovića
18.
Tihomira Đorđevića
19.
Kursulina
20.
Jove J. Zmaja
5
21. Vojvode Putnika
22. 9-te brigade
23. Janka Katića
24. Omladinska
25.
Ljutomira Đorđevića
26.
Luke Lazarevića
27.
Đure Salaja
28.
Filipa Kljajića
29.
Pionirska
30.
Moše Pijade
31.
Bore Stankovića
32.
Blagoja Parovića
33.
9-ti avgust
34.
Branka Radičevića
35.
Vojvode Stepe
36.
Veljka Vlahovića
37.
Spasoja Milkića
38.
Kopeckova
39.
Franje Kluza
40.
Vase Pelagića
41. Dubravska
42. Ivana Milutinovića
43. Vladimira Nazora
44. 7-mi juli
45. 4-ti septimbar
46. Džervinska
47. Ali Agićeva
48. Prilaz prema fabrici
obuće „Falk-ist“ (bivša
„Leda“) i parking carine
B.
Lokalni putevi:
1.
L2
5
od državnog puta br.
I
B br. 35

Rgošte – Podvis
do okretnice kod Škole
2.
L34 od državnog puta
II A
reda br. 217 –
Sastavak – Bulinovac – Vina
– Slatina – L
35
ukrštanje sa putem br.
217
(R121) (Tršinska reka);
3.
L32 od državnog puta
II A
reda br. 217
– Balanovac – Vasilj
B’.
Lokalni putevi
kojim saobraća javni prevoz
:
1. L-39 od državnog puta
IIA
reda br. 219 – Vlaško Polje
2. L-35 od državnog puta
IIA
reda br. 217 – Slatina-Zorunovac-Banjski Orešac
3. L-31 od državnog puta
IIA
reda br. 217 – (Sastavak) – Grezna
4. L-23 od državnog puta
I
B
reda br. 35 – Žlne-Ponor-državni put
I
B reda br. 35
5. L-24 od državnog puta
I
B
reda br. 35 – Krenta – Mučibaba
6. L-19 od državnog puta
IIA
reda br. 222 – Šesti Gabar
7. L-17 od državnog puta
IIA
reda br. 222 – Balta Berilovac – Ćuštica
8. L – 3 od državnog puta
I
B
reda br. 35 – Jakovac
9. L – 4 od državnog puta
I
B
reda br. 35 – Jelašnica
10.L -5 od državnog puta
I
B
reda br. 35 – Gornje Zuniče – Berčinovac
11.L-40 od državnog puta
I
B
reda br. 35 – Donje Zuniče
12.L-43 od državnog puta
I
B
reda br. 35 – Trnovac
13.L-44 od državnog puta
I
B
reda br. 35 – Minićevo-Drenovac-Koželj
14.L-37 od državnog puta
IIA
reda br. 219 – Valevac-Drečinovac-Stogazovac
15.
L
-25
od Podvisa – Orešca – Sv. Miljkovac
NAPOMENA:
Lokalni putevi pod tačkom B’ u dane kada ne saobraća javni prevoz vraćaju se u
II
prioritet.
BACANjE SOLI I RIZLE (SAMO NA USPONIMA)
poluteretnim vozilom uz ručno razastiranje mešavine soli i rizle
i kamionom sa vučnim posipanjem soli – solana
1. Kaplarova – ispred Obdaništa
2. 4-ti juli – ispred Bolnice
3. Miloša Obilića – ispred Opštine, uspon i prilaz groblju
4. Ilije Birčanina – uspon
5. Marka Kraljevića – uspon
6. S. Markovića – uspon
7. J. Bogdanova – uspon
8. K. Racina – uspon
9. J. Kursule – uspon
10. Tanaska Rajića – uspon
11. Janka Katića – ispred Osnovne škole
12. Dubravska, Ivana Milutinovića, Vladimira Nazora – ispred Osnovne škole
13. Njegoševa – ispred Obdaništa
14. Pionirska – ispred Obdaništa
15. Vase Pelagića
16. L
-25
Rgošte – Podvis – Orešac
17. L
-3
4
Bulinovac – Vina – Slatina
18.
L
-3
2
Balanovac – Vasilj
19. L

3
5
Slatina-Zorunovac-Banjski Orešac
20. L
-3
1
Sastavak-Grezna
21. L
-23
Žlne-Ponor
22. L

19
Jalovik Izvor – Šesti Gabar
23. L
-3
9
Vlaško Polje
6
24. L
-24
Krenta – Mučibaba
25. L

17
Balta Berilovac – Ćuštica
26. L

3
Jakovac
27. L
-4
3
Trnovac
28. L
-4
4
Minićevo – Drenovac – Koželj
I DRUGE ULICE U KOJIMA SE PO RASPOREDU IZVOZI SMEĆE JKP „STANDARD“ KNjAŽEVAC
b)
II
prioritet:
Kolovoz se čisti i posipa mešavinom soli i rizle (na većim usponima), kao i šljakom na
lokalnim putevima (na većim usponima), tako da se omogući odvijanje saobraćaja sa smanjenom
brzinom
na maksimalno 30 km/čas
u otežanim uslovima (sneg na kolovozu, padavine, poledica,
niske temperature, slaba vidljivost i sl.).
Obavezna je upotreba zimske opreme, a u brdovitim i planinskim predelima upotreba
lanaca. Vreme neprohodnosti dvanaest sati.
II. PRIORITET:
a. Ulice u Knjaževcu:
1.
Sretena Markovića
15
.
Sremskog fronta
2.
Branka Ćopića
16.
Petra Kočića
3.
Jug Bogdanova
17
.
Stevana Lazarevića
4.
Koste Racina
18
.
Tanaska Rajića
5.
Sarajevska
19
.
Dragoljuba Jankovića
6.
Španskih boraca
20.
Stanoje Glavaša
7.
Cara Lazara
21
.
Radnička
8.
Branka Cvetkovića
22
.
Jablanička
9.
Mihajla Vujića
23
.
Vuka Karadžića
10.
Rudarska
24
.
Dositejeva
11.
Dušana P. Šaneta
25
.
Đure Jakšića
12.
Sime Matavulja
26
.
Stevana Sinđelića
13.
Ive Gorana Kovačića
27
.
Petra Dobrnjca
14.
Pane Đukića
28.
Stevana Jakovljevića
7
29
Filipa Višnjića
37
Miroslava Krleže
30.
Dr. Hadžića
38.
23. divizije
31.
Timočka
39.
Užička
32.
Lj.Pavlovića
40.
Maksima Gorkog
33.
Natašina
41.
Pirotska
34.
Vidovdanska
42.
Cvetana Lazarevića
35.
Prvomajska
43.
Radomira Ćirkovića
36.
Rade Končara
44.
Vitomira Đorđevića
45.
Stevana Đorđevića
BACANjE SOLI I RIZLE (SAMO NA USPONIMA)
poluteretnim vozilom uz ručno razastiranje mešavine soli i rizle
1. Ali Agićeva
2. Đure Horvatovića
3. Stanoje Glavaša
4. Džervinska
5. Stevana Sinđelića
6. Petra Dobrnjca
7. Vase Čarapića
8. J.J. Zmaja
9. D.P. Šaneta
10. Bore Stankovića
I DRUGE ULICE U KOJIMA SE PO RASPOREDU IZVOZI SMEĆE JKP „STANDARD“ KNjAŽEVAC
b. Lokalni putevi:
1. L10 Stara Kalna do okretnice kod mosta;
2. L19 od državnog puta
II A
reda br. 222 – Šesti Gabar do okretnice kod Doma kulture;
3. L18 od državnog puta
II A
reda br. 217 – Stanjinac do okretnice kod Doma kulture;
4. L17 od državnog puta
II A
reda br. 222 – Ćuštica do propusta Ø 1000 mm na Tovarničku reku;
5. Minićevo (do Železničke stanice i pored Osnovne škole);
6. L44 Minićevo – Drenovac – Koželj do okretnice kod Doma kulture;
7. L3 od državnog puta
I
B reda br. 35 – Jakovac-Petruša do državnog puta
II A
reda br.220;
8. L43 od državnog puta
I
B reda br. 35 – Trnovac do okretnice na kraju sela;
9. Državni put
II A
reda br.220 – L2 Staro selo – Belbradič – Konjski del
II A
reda br.220;
10. L4 od državnog puta
I
B reda br. 35 Jelašnica – Šarbanovac – Radičevac do
okretnice kod Doma kulture;
11. L35 Slatina – Zorunovac – Banjski Orešac do okretnice kod Doma kulture
po potrebi u Zorunovcu zaseok „Ošljanci“ prema Vini;
12. L22 od državnog puta
I
B reda br. 35 – Crvenje do okretnice kod Doma kulture;
13.
L23 od državnog puta
I
B reda br. 35 – Žlne–Ponor –državni put
I
B reda br. 35 Tresibaba;
8
14. L24 od državnog puta
I
B reda br. 35 – Krenta – Mučibaba do okretnice na granici sa
opštinom Svrljig kod propusta;
15. L31 od puta br. 133 (R121) – Grezna do okretnice kod Doma kulture;
16. L28 od državnog puta
II
B reda br. 425 – Glogovac do okretnice kod Doma kulture;
17. L36 od državnog puta
II A
reda br. 217– Šuman Topla do okretnice kod javne česme
u gornjem kraju sela;
18. L33 od državnog puta
II A
reda br. 217 – Skrobnica do okretnice kod Doma kulture;
19. L9 od državnog puta
II A
reda br. 217– Žukovac – Gornja Sokolovica – Gradište
– Aldinac do okretnice kod karaule;
20. L8 od državnog puta
II A
reda br. 217 – Kandalica – Staro Korito kod okretnice
do mosta;
21. L5 od državnog puta
I
B reda br. 35 – Gornje Zuniče – Berčinovac – Lokva do
okretnice kod Doma kulture;
22. L7 od državnog puta
II A
reda br. 217 Trgovište – Štitarac – Vidovac
do okretnice kod Doma kulture;
23. L37 od državnog puta
II A
reda br. 219 Valevac – Drečinovac – Stogazovac do
okretnice kod prodavnice;
24. L40 od državnog puta
I
B reda br. 35 – Zuniče – Potrkanje do okretnice do kraja sela;
25. L41 od državnog puta
I
B reda br. 35 – Ravna do okretnice na kraju sela;
26. L29 od državnog puta
II B
reda br. 425 – Svrljiška Topla do okretnice zaseoka koji
se graniči sa opštinom Svrljig;
27. L30 od državnog puta
II B
reda br. 425 – Božinovac do okretnice kod Doma kulture;
28. L25 od Podvisa – Orešac – Miljkovac do okretnice ispred Doma kulture;
29. L38 od državnog puta
II A
reda br. 219 – Zubetinac do okretnice u zaseoku Tija reka;
30. L39 od državnog puta
II A
reda br. 219 – Vlaško Polje do okretnice kod Doma kulture;
31. L14 od državnog puta
II A
reda br. 217 – Gabrovnica.
32. naselje „Lipar“
od državnog puta I B reda br. 35
33.
naselje „Suva“
od državnog puta I B reda br. 35
Bacanje soli na lokalnim putevima iz drugog prioriteta vršiće se po nalogu samo na
kritičnim usponima u kombinaciji sa rizlom, tamo gde nije deponovana šljaka.
c)
III
prioritet
1. L12 od Gradišta – Pričevca do okretnice kod prodavnice
2. L11 od Gradišta – Dejanovac do okretnice u selu;
3. L8 – Staro Korito – Balinac do okretnice ispred mosta
4. L10 od putnog pravca L9 – Drvnik do okretnice u selu
5. L13 od puta br. 133 (R121) Gornja Kamenica – Papratna do okretnice kod Doma kulture;
6. Janjski most – Janja – Ravno Bučje – po potrebi do Aldine reke, do okretnice u selu;
7. Tatrašnica do okretnice kod Crkve;
Obavezna je upotreba zimske opreme.
Na putevima i ulicama iz prvog prioriteta dozvoljen je prekid saobraćaja do 12 sati, na
putevima i ulicama drugog prioriteta do 24 sata i na putevima i ulicama iz trećeg prioriteta više
dana.

Čišćenje ulica
I
prioriteta počeće odmah po nastanku padavina
(a najkasnije za 2
h
);

Čišćenje ulica iz
II
prioriteta vršiće se odmah po završetku radova u ulicama
I
prioriteta;

Ostale asfaltirane ulice u gradu čistiće se po završetku
I
i
II
prioriteta
i prestanku padavina;

Neasfaltirane ulice se ne čiste (osim u izuzetnim slučajevima)
9

 

Plan zimske službe

KONTAKT TELEFONI
ZA OBAVEŠTENjA I PRIJAVE VEZANIH ZA ZIMSKU SLUŽBU

CENTRALA:…………………………………………………………..019 731 015
SLAVIŠA DEJANOVIĆ MOBILNI:…………………………….064 864 35 11
BRATISLAV ŽIVKIĆ MOBILNI:………………………………064 864 35 17

Plan zimske službe za 2017/2018. godinu preuzmite ovde.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

SUTRA SU MITROVSKE ZADUŠNICE

Srpska pravoslavna crkva i vernici će sutra, 5. novembra obeležiti jedan od ...