Home / 2020 / Toplana objavila Poziv za prikupljanje ponuda za nabavku ogrevnog drveta

Toplana objavila Poziv za prikupljanje ponuda za nabavku ogrevnog drveta

 

Javno komunalno preduzeće ”Toplana” iz Knjaževca  objavilo je poziv za prikupljanje ponuda za nabavku ogrevnog drveta za grejnu sezonu 2020/21.

Predemet nabavke je ogrevno drvo prve klase tvrdih lišćara – hrast, cer, bukva, a oblik drveta cepanice, ili oblice debljine 10 do 20 centimetara. Dužina cepanice 1 metar.

Ukupna količina koja se nabavlja je 3.500 prm. Ponuđač ne može ponuditi manje od 20 prm ogrevnog drveta navedenih karakteristika i kvaliteta.

Najviša ponuđena cena po jednom prm ne može biti veća od 3.600,00  dinara bez PDV-a.  U ponuđenu cenu računa se i isporuka.

Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju  registrovana poljoprivredna gazdinstva, privredni subjekti (preduzetnici i privredna društva) i zadruge.

Rok za dostavljanje ponuda je 25. avgust do 12  časova. 

Ponude se podnose poštom, na adresu JKP ”Toplana” Knjaževac, ul. Miloša Obilića 1, Knjaževac, ili neposredno na navedenoj adresi u zatvorenoj koverti, sa naznakom ”Ponuda za nabavku ogrevnog drveta za grejnu sezonu 2020/21- NE OTVARATI”.

Osoba za kontakt po ovom pozivu je Mladen Jovanović, adresa elektronske pošte toplana_jkp@mts.rs.

Na osnovu prispelih ponuda, koje ispunjavaju uslove iz javnog poziva, naručilac će, primenom kriterijuma najniža ponuđena cena, sastaviti rang listu, na osnovu koje će zaključiti ugovore o nabavci ogrevnog drveta sa izabranim ponuđačima

Izabrani ponuđač je dužan da blagovremeno obavesti naručioca o tačnom terminu isporuke zbog prisustva ovlašćenog lica i zakonite primopredaje isporuke drva. Obaveza izabranog ponuđača je da isporučeno drvo istovari sa vozila i složi na mestu isporuke, kako bi se na licu mesta mogla utvrditi isporučena količina i kvalitet, pri čemu naručilac kontroliše kvalitet i kvantitet isporučenog drveta, u prisustvu izabranog ponuđača, o čemu se sačinjava zapisnik koji potpisuju predstavnici izabranog ponuđača i naručioca. Prilikom istovara ogrevnog drveta sa vozila i slaganja u kompaktnu figuru, izabranom ponuđaču pomagaće 2 – 4 radnika naručioca. Ogrevno drvo se slaže u m3 u kompaktnu figuru radi lakše provere količine. U slučaju opravdanog prigovora na kvalitet i/ili kvantitet ogrevnog drveta u momentu prijema istog, izabrani ponuđač je u obavezi da otkloni nedostatke i naručiocu preda ogrevno drvo u ugovorenom kvalitetu i količini odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana reklamacije, pri čemu svi troškovi (prevoza, utovara, istovara itd.) padaju na teret izabranog ponuđača.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

SUTRA SU MITROVSKE ZADUŠNICE

Srpska pravoslavna crkva i vernici će sutra, 5. novembra obeležiti jedan od ...