Home / Vesti iz Srbije / U susednom Boru stravican zlocin

U susednom Boru stravican zlocin

Pripadnici Policijske uprave u Boru

uhapsili su i odredili zadr�avanje Aleksandru �.,

1953. godi�te iz Valjeva sa boravi�tem

u Boru, zbog postojanja sumnje da

je izvr�io krivicno delo prevare.

.

.

Naime, osumnji?eni nije prijavio smrt svog oca R.�. iz Bora koji je po prvim saznanjima preminuo oktobra 2007.godine u svom stanu u Boru, ve? je stan zaklju?ao i u proteklom periodu iz banke podizao i koristio o?evu penziju. Uz prisustvo okru�nog istra�nog sudije i javnog tu�ioca, policijski slu�benici su izvr�ili uvi?aj lica mesta i obdukciju le�a. Aleksandar �. Je sproveden u okru�ni zatvor u Zaje?aru i u zakonskom roku ?e biti priveden nadle�nom istra�nom sudiji..

DVE GODINE KRIO MRTVOG OCA U STANU!


Aleksandar �. iz Bora dve godine dr�ao je u stanu le� oca Rame, da bi podizao njegovu penziju! Raspadnuto telo penzionera RTB-a �Bor�, u stanu na petom spratu u ulici Mo�e Pijade 49, na glavnoj gradskoj ulici iznad kafi?a �Strit�, policija je otkrila ju?e po podne, a nakon izvr�ene obdukcije bi?e poznato da li je starac umro prirodnom ili nasilnom smr?u. Le� Rame �., od kojeg je preostao samo skelet, policija je otkrila nakon vi�ednevne potrage za njim. Kako Press saznaje, njegov sin Aleksandar, ina?e nekada poznati ko�arka�ki trener, prijavio je o?ev nestanak, a to je u?inio tek nakon �to su u banci insistirali da vlasnik penzije mora da do?e kako bi potpisao novi ugovor. Ina?e, Rama, koji je imao oko sedamdeset godina, poslednji put je vi?en pre skoro dve godine, a interesantno je da niko od kom�ija u vi�espratnici nije primetio ni�ta sumnjivo. Tokom ju?era�njeg popodneva policija je obezbe?ivala stan Rame �., odakle se prostirao jak smrad. Pretpostavlja se da kom�ije nisu osetile smrad iz stana 25 jer je prozor u sobi u kojoj je le� na?en stalno bio otvoren. Zato niko o tome nije ni obavestio policiju. Nepodno�ljiv smrad iz stana – Kada smo u�li unutra, zatekli smo jeziv prizor. Od tela starca prakti?no je ostao samo skelet! Smrad je bio nepodno�ljiv! U normalnim okolnostima svako bi osetio miris, ali je osumnji?eni vodio ra?una o tome i stalno dr�ao otvoren prozor. Ina?e, pitanje je da li bi se ovo otkrilo da banka nije zahtevala da Rama �., kao korisnik penzije, mora li?no da do?e i potpi�e ugovor – ka�e za Press izvor iz policije, i dodaje: Nestanak oca prijavio je sin Aleksandar tek nakon �to su u banci insistirali da vlasnik penzije mora da do?e i potpi�e ugovor � Izvor iz istrage

otac-z.jpg

Nestanak oca prijavio je sin Aleksandar tek nakon �to su u banci insistirali da vlasnik penzije mora da do?e i potpi�e ugovor � Izvor iz istrage

– Zato njegovom sinu nije preostalo ni�ta drugo nego da prijavi da mu je otac nestao. Prvo smo mislili da je starac iza�ao iz stana i da se izgubio, ali nam je onda postalo sumnjivo Aleksandrovo pona�anje. Odlu?ili smo da pretresemo stan i do�li do prave istine. Policija je nakon hap�enja Aleksandru �. odredila policijsko zadr�avanje do 48 ?asova. Ljubinko Stanojevi?, istra�ni sudija Okru�nog suda u Zaje?aru, nalo�io je ju?e da se obavi obdukcija tela Rame �. – To je neophodno da bismo utvrdili uzrok smrti, odnosno da saznamo da li je umro prirodnom ili nasilnom smr?u – objasnio je Stanojevi?. Stanari zgrade u ulici Mo�e Pijade zgrozili su se kada su saznali da je jedan od njihovih kom�ija dr�ao le� oca u stanu. – Ne mogu da verujem da je to uradio! Kako je mogao da �ivi sa le�om u stanu?! I to samo da bi nastavio da prima penziju. Stra�no, muka mi je da pri?am o tome – ka�e besno jedan od stanara. Kom�ije nisu ni�ta posumnjale Niko od stanara, me?utim, nije pridao zna?aj ?injenici da Ramu nisu videli du�e od godinu dana. – Bilo mi je ?udno �to ne sre?em kom�iju, ali, znaju?i da je bolestan, mislio sam da zbog toga ne izlazi napolje. Jednom prilikom sam na stepeni�tu video Aleksandra, koji mi je rekao da mu je otac bolje i da je nakon le?enja u borskoj bolnici odvezen u stara?ki dom u Sokobanju. Nisam sumnjao u njegove re?i jer, koliko sam primetio, nikada nisu bili u sva?i. Ina?e, Rama se doselio u ovu zgradu pre skoro dve decenije. �iveo je povu?eno. �ena mu je umrla pre nekoliko godina, a nakon toga mu je amputirana noga. Kretao se pomo?u proteze, ali ne znam od ?ega je bolovao – rekao je kom�ija koji nam se predstavio kao Bora.

L. Davidovi? �Press�

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

Više od 17.000 prijava mladih za program Moja prva plata

U trećem ciklusu programa „Moja prva plata“ konkurisalo je više od 17.000 ...