Home / Knjaževac / Sastanak Projektnog tima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u Knjaževcu

Sastanak Projektnog tima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u Knjaževcu

ministarstvo-drzavne-uprave-i-lokalne-samouprave

Opština Knjaževac je jedna od šest opština koje učestvuju u pilot projektu „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforme lokalne samouprave 2016-2019“ odnosno projektnog zadatka „Funkcionalna analiza u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji“.

Danas je u prostorija održan drugi sastanak Projektnog tima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i predstavnika svih javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač opština Knjaževac.

Usvajanjem Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji 2014. godine, zajedno sa Akcionim planom za njenu primenu za period 2015 – 2017. godine, u Srbiji je izrađen sveobuhvatan okvir za reformske aktivnosti na nivou celokupnog sistema javne uprave.

U cilјu podrške sprovođenju strukturnih reformi, u oblasti reforme javne uprave-reforma lokalne samouprave u Republici Srbiji, Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) potpisali su Zajedničku izjavu o saradnji u decembru 2014. godine za period 2015-2019. Opšti cilј saradnje MDULS i SDC je definisan u skladu sa Švajcarskom Strategijom za saradnju sa Republikom Srbijom 2014-2017.

Ovaj Projektni zadatak finansira se sredstvima donacije Švajcarske Konfederacije putem Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) u okviru projekta Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforme lokalne samouprave 2016-2019.

Cilјevi

MDULS u okviru projekta „Podrška implementaciji Akcionog plana strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016 – 2019“ sprovodi pilot funkcionalne analize u jedinicama lokalne samouprave (JLS), kao odgovor na potrebe JLS za uspostavlјanje objektivnih kriterijuma za standardizaciju funkcija JLS u cilјu izrade smernica za efikasniju organizaciju u okviru procesa reforme javne uprave, naročito u pogledu procesa decentralizacije i optimizacije.

Cilј funkcionalne analize je da opštinama i gradovima ponudi modele za efikasniju organizaciju. Funkcionalna analiza biće sprovedena u šest pilot JLS, različitih struktura, veličina i stepena razvijenosti.

Analiza će za rezultat imati izrađene preporuke i modele funkcionalnog organizovanja prilagođene objektivnim potrebama JLS, imajući u vidu važeći zakonodavni okvir, a u skladu sa principima ekonomičnosti, efektivnosti, odgovornosti za rezultate rada i transparentnosti.
Kontekst

Analiza će obuhvatiti podatke o postojećem broju zaposlenih i njihovo međusobno poređenje po kategorijama funkcija (glavne funkcije, funkcije podrške u radu i pratećih funkcije) u izabranim tipovima JLS, i ustanova čiji je osnivač JLS. Analizom će se izraditi preporuke o potrebnom broju glavnih, pratećih i funkcija podrške, broju zaposlenih za njihovo obavlјanje, kao i odnos zaposlenih i funkcionera za obavlјanje date funkcije. Takođe, analizom će biti obuhvaćen broj usluga za građane koje proizilaze iz funkcija. Prilikom izrade metodologije po kojoj će se vršiti funkcionalna analiza vodiće se računa o međunarodnoj klasifikaciji funkcija.

U cilјu izrade kvalitetne analize MDULS će konsultantima dostaviti sledeće analize na uvid: „Popis poslova u trideset i dve oblasti na svim nivoima vlasti u Republici Srbiji“ i „Modeli za procenu troškova opcionih rešenja“. Takođe, konsultantima će biti dostupni usvojeni izveštaji i preporuke funkcionalnih analiza u okviru projekta Svetske banke „Restrukturiranje i optimizacija javne uprave u Republici Srbiji“.

Očekivani rezultati:

 • izrađena metodologija za sprovođenje analize funkcija u lokalnim samoupravama (svih funkcija koje obavlјaju JLS i ustanove čiji je osnivač JLS) u saglasnosti sa MDULS;
 • izrađen plan sprovođenja metodologije;
 • sprovedena analiza;
 • prikazan broj zaposlenih po određenim kategorijama funkcija (glavne funkcije, funkcije podrške u radu i prateće funkcije);
 • izrađene preporuke sa kriterijumima za obavlјanje sve tri kategorije funkcija (glavne funkcije, funkcije podrške u radu i prateće funkcije) sa procenom efekata;
 • procene ušteda po predloženom opcionom modelu funkcija;
 • izrađene preporuke za standardizaciju funkcija po različitim tipovima JLS i ustanova čiji je osnivač JLS (u cilјu efikasnije-optimalne organizacije).

MDULS poziva zainteresovane konsultante (sa statusom pravnog lica) da izraze zainteresovanost za pružanje usluga sprovođenja opisane funkcionalne analize u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji. Zainteresovani konsultanti (sa statusom pravnog lica) treba da dostave informacije kojima će dokazati da imaju tražene kvalifikacije i da imaju relevantno iskustvo u realizaciji sličnih zadataka.

Kriterijumi za ocenjivanje Izjave o zainteresovanosti su sledeći:

 • iskustvo u izradi metodologija u oblasti funkcionalnih analiza, organizacionih, upravlјačkih i drugih projekata;
 • iskustvo u izradi funkcionalnih analiza, organizacionih modela poslovnih procesa;
 • iskustvo u dizajniranju poslovnih procesa;
 • iskustvo u sprovođenju modela upravlјanja promenama u privatnom i/ili javnom sektoru;
 • iskustvo u javnom sektoru, projektima od značaja za reformu javne uprave;
 • iskustvo u upravlјanju lјudskim resursima.

Ponuđeni tim treba da ima jednog vođu tima sa organizacionim i upravlјačkim znanjem u domenu organizacionog i funkcionalnog restrukturiranja i Tim eksperata sačinjen od pravnika i finanskijskih analitičara.

Predviđeno je da konsultant bude angažovan u periodu jul 2016 – mart 2017. godine.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

SUTRA SU MITROVSKE ZADUŠNICE

Srpska pravoslavna crkva i vernici će sutra, 5. novembra obeležiti jedan od ...