Home / 2021 / Poziv za prikupljanje ponuda za nabavku ogrevnog drveta – JKP Toplana Knjaževac

Poziv za prikupljanje ponuda za nabavku ogrevnog drveta – JKP Toplana Knjaževac

Javno komunalno preduzeće ”Toplana” Knjaževac  objavilo je poziv za prikupljanje ponuda za nabavku ogrevnog drveta za grejnu sezonu 2021/22.

Predmet nabavke je ogrevno drvo prve klase tvrdih lišćara- hrast, cer, bukva. Prva klasa. Oblik drveta: cepanice ili oblice debljine 10-20 cm. Dužina cepanica: 1 (jedan) metar, ovogodišnja seča.

Ukupna količina koja se nabavlja je 5 000 prm. Ponuđač ne može ponuditi manje od 20 prm ogrevnog drveta navedenih karakteristika i kvaliteta.

Najviša ponuđena cena po jednom prm ne može biti veća od 3.200,00  dinara sa PDV.  U ponuđenu cenu računa se i isporuka.

Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju  registrovana poljoprivredna gazdinstva, privredni subjekti (preduzetnici i privredna društva) i zadruge.

Prikupljanje ponuda po ovom pozivu vršiće se od 08.07.2021. do 30.09.2021. godine dok je krajnji rok za dostavljanje ponuda: 30.09.2021. godine do 12:00 časova. Početak otkupa je od 08.07.2021. godine.

U nastavku teksta detajnije o  ovoj ponudi ….

 

Na osnovu člana 16. stav 1. tačka 3), a u vezi sa čl. 165. stav 1. tačka 1) i 2) Zakona o javnim nabavkama (‘’Sl. Glasnik RS”, br. 91/2019), Javno komunalno preduzeće ”Toplana” Knjaževac, upućuje

POZIV ZA PRIKUPLjANjE PONUDA ZA NABAVKU OGREVNOG DRVETA

1.Naručilac: JKP ”Toplana” Knjaževac, ul. Miloša Obilića 1, Knjaževac, MB 17617666, PIB 100407422.

2.Predmet nabavke je ogrevno drvo za potrebe JKP ”Toplana” Knjaževac .

3.Karakteristike i kvalitet predmeta nabavke: ogrevno drvo prve klase tvrdih lišćara- hrast, cer, bukva. Prva klasa. Oblik drveta: cepanice ili oblice debljine 10-20 cm. Dužina cepanica: 1 (jedan) metar, ovogodišnja seča.

4.Ukupna količina koja se nabavlja je 5.000 prm. Ponuđač ne može ponuditi manje od 20 prm ogrevnog drveta navedenih karakteristika i kvaliteta.

5.Najviša ponuđena cena po jednom prm ne može biti veća od 3.200,00 dinara sa PDV-om. U ponuđenu cenu računa se i isporuka, FCO naručilac, na adresama u Knjaževcu: u ulici 9. brigade b.b. mesto zvano „Vašarište“ i u ul. 9. brigade br. 15.

6.Dinamika isporuke: sukcesivno po dinamici koja se ugovara sa naručiocem u zavisnosti od potreba naručioca, a koja ne može biti kraća od 5 (pet) dana od dana trebovanja.

7.Obaveze ponuđača sa kojim je zaključen ugovor: Izabrani ponuđač je dužan da blagovremeno obavesti naručioca o tačnom terminu isporuke zbog prisustva ovlašćenog lica i zakonite primopredaje isporuke drva. Obaveza izabranog ponuđača je da isporučeno drvo istovari sa vozila i složi na mestu isporuke, kako bi se na licu mesta mogla utvrditi isporučena količina i kvalitet, pri čemu naručilac kontroliše kvalitet i kvantitet isporučenog drveta, u prisustvu izabranog ponuđača, o čemu se sačinjava zapisnik koji potpisuju predstavnici izabranog ponuđača i naručioca. Ogrevno drvo se slaže u m3 u kompaktnu figuru radi lakše provere količine. U slučaju opravdanog prigovora na kvalitet i/ili kvantitet ogrevnog drveta u momentu prijema istog, izabrani ponuđač je u obavezi da otkloni nedostatke i naručiocu preda ogrevno drvo u ugovorenom kvalitetu i količini odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana reklamacije, pri čemu svi troškovi (prevoza, utovara, istovara itd.) padaju na teret izabranog ponuđača.

8.Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva, privredni subjekti (preduzetnici i privredna društva) i zadruge.

9.Na osnovu prispelih ponuda koje ispunjavaju uslove iz ovog javnog poziva, naručilac će primenom kriterijuma najniža ponuđena cena sastaviti rang listu, na osnovu koje će zaključiti ugovore o nabavci ogrevnog drveta sa izabranim ponuđačima, u granicama ukupne potrebne količine koja se nabavlja. Ukoliko se ovaj kriterijum ne može
2.

primeniti u potpunosti (ista ponuđena cena po prm kod dva ili više ponuđača), prihvatiće se ponuda onog ponuđača koji je ranije podneo ponudu.

10. Prikupljanje ponuda po ovom pozivu vršiće se od 08.07.2021. do 30.09.2021. godine.

11.Krajnji rok za dostavljanje ponuda: 30.09.2021. godine do 12:00 časova.

12. Početak otkupa je od 08.07.2021. godine.

13.Rok važenja ponude: do popune zaliha ovog energenta u preduzeću.

14.Ponude se podnose putem pošte, na adresu JKP ”Toplana” Knjaževac, ul. Miloša Obilića 1, Knjaževac, ili neposredno na navedenoj adresi u zatvorenoj koverti, sa naznakom ”Ponuda za nabavku ogrevnog drveta – NE OTVARATI”. Na poleđini koverte upisuje se ime i prezime ili naziv ponuđača, adresa ili sedište ponuđača i kontakt telefon. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

15. Rok za potpisivanje ugovora: 8 dana od dana prihvatanja ponude.

16.Osoba za kontakt po ovom pozivu je Jovanović Mladen, adresa elektronske pošte
toplana_jkp@mts.rs.

Broj: 379
Dana: 08.07.2021. godine

JKP ”TOPLANA” KNjAŽEVAC

Preuzmite dokumentaciju ovde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

SUTRA SU MITROVSKE ZADUŠNICE

Srpska pravoslavna crkva i vernici će sutra, 5. novembra obeležiti jedan od ...