Home / 2021 / Objavljen Oglas o sprovođenju Postupka Javnog nadmetanja za otuđenje nepokretnosti iz Javne svojine opštine Knjaževac

Objavljen Oglas o sprovođenju Postupka Javnog nadmetanja za otuđenje nepokretnosti iz Javne svojine opštine Knjaževac

Na zvaničnom web portalu Opstine Knjaževac objavljen je Oglas o sprovođenju Postupka Javnog nadmetanja za otuđenje nepokretnosti iz Javne svojine opštine Knjaževac.

Na osnovu člana 27. stav 10. Zakona o javnoj svojini (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – dr. zakon, 108/20, 113/2017 , 95/2018 i 153/2020), člana 2, 19 i 20. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanjau zakup stvari u javnoj svojini odnosno prbavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl. Glasnik RS“ br. 16/2018), člana 5. i 6. Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini opštine Knjaževac – Prečišćen tekst („Sl. list opštine Knjaževac“, br. 17/2019), člana 5. Odluke o građevinskom zemljištu („Sl. List opštine Knjaževac“ br. 10/2015, 5/2017i 15/2019), člana 3. Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine br. 463-22/2021-09 od 25.03.2021. godine i člana 51. Statuta opštine Knjaževac – Prečišćen tekst (“Sl. list opštine Knjaževac”, broj 6/2019), Opštinsko veće opštine Knjaževac, na sednici održanoj dana, 25.03.2021. godine, objavljuje OGLAS O SPROVOĐENjU POSTUPKA JAVNOG NADMETANjA ZA OTUĐENjE NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE KNjAŽEVAC koji možete u celini preuzeti ovde

PREDMET OTUĐENjA

Predmet otuđenja su nepokretnosti iz javne svojine opštine Knjaževac u CELINI 1, objekti sa pripadajućim zemljištem pod objektima kao i zemljište oko objekata na kp. br. 3420/11 KO Knjaževac, upisane u List nepokretnosti broj 17941 KO Knjaževac, javnim nadmetanjem, i to:

CELINA 1 koja obuhvata sledeće nepokretnosti:
– „Objekat metaloprerađivačke industrije – Fabrika ozubljenja“ – zgrada broj 2, upisane površine pod objektom 8.007m2, upisane spratnosti Pr, pravni status – objekat ima odobrenje za upotrebu, vrsta prava: svojina, oblik svojine: javna svojina Opštine Knjaževac, obim udela 1/1,
– „Ostale zgrade – garderoba 2“ – zgrada broj 11, upisane površine pod objektom 721m2, upisane spratnosti Pr, pravni status – ojekat ima odobrenje za upotrebu, vrsta prava: svojina , oblik svojine : javna svojina Opštine Knjaževac, obim udela 1/1,
– „Ostale zgrade – Peskirnica, trafostanica, podstanica i crpna pumpa“ – zgrada broj 19, upisane površine pod objektom 280m2, upisane spratnosti Pr, pravni status – objekat ima odobrenje za upotrebu, vrsta prava: svojina, oblik svojine: javna svojina Opštine Knjaževac, obim udela 1/1,
– Zemljište na katastarskoj parceli br. 3420/11 KO Knjaževac upisano u List nepokretnosti broj 17941 KO Knjaževac, vrsta zemljišta: zemljište u građevinskom području, kao javna svojina opštine Knjaževac upisana u udelu od 19258/19296, a predmet prodaje je udeo zemljišta u ukupnoj površini od 17560 m2, odnosno udeo od 17560/19296 m2, od čega je zemljište ispod objekata navedenih u prethodnim alinejama ove tačke u površini od 9008 m2, i zemljište oko objekata navedenih u prethodnim alinejama u površini od 8552 m2.
(u daljem tekstu: Predmetne nepokretnosti).

II USLOVI OTUĐENjA

Otuđenje Predmetne nepokretnosti se vrši u postupku javnog nadmetanja.
Početna cena, po kojoj se Predmetne nepokretnosti kao CELINA 1 otuđuju iz javne svojine opštine Knjaževac, iznosi 770.579,18 evra (slovima: sedamstosedamdesethiljadapetstosedamdeset devetevraiosamnaestcenti) odnosno u dinarima 90.600.000,00 dinara (slovima: devedesetmiliona šestotinahiljadadinara), po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan 25.03.2021. godine, kao dan donošenja Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Knjaževac u postupku javnog nadmetanja od strane Opštinskog veća opštine Knjaževac.
Javno nadmetanje za Predmetne nepokretnosti kao CELINE 1 se sprovodi u evrima.
Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača se određuje tako da se Predmetne nepokretnosti kao CELINA 1, otuđuju licu koje ponudi na javnom nadmetanju najviši iznos kupoprodajne cene, a koja se naknadno ne može umanjiti.
Konačna kupoprodajne cena Predmetne nepokretnosti kao CELINE 1 biće utvrđena nakon spovedenog postupka javnog nadmetanja.
Kupoporodajna cena Predmetne nepokretnosti kao CELINE 1 utvrđena u visini najpovoljnije ponude uplatiće se u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, na račun javnih prihoda br. 840-841151843-84, po modelu br. 97 s pozivom na br. 60-045, primalac – u korist nivoa opština, svrha primanja od prodaje nepokretnosti.
Plaćanje kupoprodajne cene je jednokratno tj. u celosti.
Najpovoljniji ponuđač odnosno lice kome se Predmetna nepokretnost kao CELINA 1 otuđuje je dužan da izvrši plaćanje ukupne kupoprodajne cene, pre zaključenja Ugovora o otuđenju nepokretnosti, o čemu je kupac dužan dostaviti prodavcu validan dokaz.
Ugovor o otuđenju Predmetne nepokretnosti se zaključuje u roku od najkasnije 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Knjaževac koju donosi Skupština opštine Knjaževac.
Troškovi overe ugovora iz ovog oglasa i drugi eventualni troškovi koji mogu proisteći iz realizacije ovog pravnog posla kao i obaveza plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava padaju na teret kupca CELINE 1.
Predmetne nepokretnosti kao CELINA 1 se kupuju u viđenom stanju i razgledanje istih može se izvršiti nakon otkupa prodajne dokumentacije svakim radnim danom od 10-14 sati, a najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava po ovom Oglasu odnosno do dana 28.04.2021. godine do 14,00 sati, uz prethodnu najavu direktoru JP „Preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac“ Knjaževac, na telefon broj 019/731-015 ili 0648643337, ili e-mail adresu mladen.radosavljevic@razvoj.rs.
Otkup prodajne dokumentacije za CELINU 1 može se izvršiti nakon dobijanja profakture i uplate za prodajnu dokumentaciju za CELINU 1 u neto iznosu od 50.000,00 dinara bez obračunatog i uračunatog iznosa PDV-a. Profaktura se može preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 10 do 14 sati u kancelariji br. 49, u prostorijama opštine Knjaževac, ul. Miloša Obilića br. 1, uz obaveznu najavu na telefon broj 019/731-623 lokal 124, ili e-mail adresu snezana.ristic@knjazevac.rs. Rok za otkup prodajne dokumentacije je 28.04.2021. godine do 14 sati.
Na katastarskoj parceli br. 3420/11 KO Knjaževac na zemljištu oko objekata navedenih u Predmetu otuđenja kao CELINI 1, kao Poslužnom dobru, ustanovljeno je/ustanovljava se pravo stvarne službenosti u korist objekta br. 5 – „Zgrada poslovnih usluga-upravna zgrada 2“ i zemljišta pod zgradom broj 5, kao i objekta br. 9 „Ostale zgrade – restoran sa kuhinjom 2“, i zemljišta pod objektom br. 9, (nepokretnosti koje nisu sada predmet otuđenja), kao Povlasnih dobara, i da budući kupac CELINE 1 u celosti se obavezuje da pod odgovornošću prihvati obavezu poštovanja ustanovljene stvarne službenosti prolaza i trpi prava lica Povlasnih dobara, a koje mere, granice, prava i obaveze će biti definisane Ugovorom zaključenom sa najpovoljnijim ponuđačem – Kupcem CELINE 1.

III USLOVI PRIJAVLjIVANjA

1. Pravo učešća na javnom nadmetanju za CELINU 1 imaju sva pravna i fizička lica koja otkupe prodajnu dokumentaciju, podnesu blagovremene i potpune prijave sa dokazima na način određen ovim oglasom, uplate depozit na račun budžeta opštine Knjaževac, ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv (u daljem tekstu: bankarska garancija)i ispunjavaju i ostale uslove iz ovog oglasa.

2. Popunjen obrazac prijave za učešće na javnom nadmetanju (u daljem tekstu: prijava) sa potrebnim dokazima iz prodajne dokumentacije, CELINE 1, podnosi se u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Knjaževac, Opštinska uprava Knjaževac, ul. Miloša Obilića br. 1, sa naznakom
„Za Komisiju za otuđenje nepokretnosti u javnoj svojini opštine Knjaževac“ NE OTVARATI, i naznakom na koji se Oglas prijava odnosi, za CELINU 1, uz poziv na broj ovog Oglasa, i ko je podnosilac prijave.
Prijave se podnose poštom ili neposredno na pisarnici Opštinske uprave Knjaževac, ul. Miloša Obilića br. 1, 19350 Knjaževac.
Prijava podneta u otvorenoj koverti smatraće se neurednom i kao takva biće odbačena.
Prijava za učešće na javnom nadmetanju mora da sadrži:
– Za fizička lica: ime i prezime potencijalnog kupca, ime i prezime jednog od roditelja, adresa, zemlja, državljanstvo, matični broj, broj lične karte ili pasoša sa datumom izadavanja i nazivom organa koji je izdao ličnu ispravu, kontakt osoba, broj telefona, broj faksa, e-mail adresa, broj računa za vraćanje depozita, svojeručni potpis, sa sledećim dokazima: dokaz o uplati depozita (uplatnica) ili fotokopija bankarske garancije, original ovlašćenje za zastupanje odnosno punomoćje za zastupanje na javnom nadmetanju (izdato od tog lica – podnosioca prijave, overeno kod nadležnog lica – javnog beležnika ili ovlašćenih lica Osnovnog suda Knjaževac), ako javnom nadmetanju ne prisustvuje potencijalni kupac lično, Izjava fizičkog lica o gubitku prava na povraćaj depozita, Izjava o kupovini nepokretnosti – CELINE 1 iz Oglasa, br. 463-23/2021-09 od 25.03.2021. godine u viđenom stanju, Izjava o obavezi priznavanja ustanovljavanja stvarne službenosti na CELINI 1.

– Za pravna lica i za preduzetnike: naziv potencijalnog kupca/pravnog lica ili preduzetnika, izvod iz sudskog registra/Rešenje Agencije za privredne registre za pravna lica/preduzetnika sa datumom, brojem, matičnim brojem, PIB-om, sedištem, ime i prezime direktora a za preduzetnike – vlasnika i to: (ime i prezime preduzetnika – vlasnika, ime i prezime jednog od roditelja, adresa, zemlja, državljanstvo, matični broj, broj lične karte ili pasoša sa datumom izadavanja i nazivom organa koji je izdao ličnu ispravu), kontakt osoba, broj telefona, broj faksa, e-mail adresa, broj računa za vraćanje depozita, funkcija, svojeručni potpis i ime i prezime lica koje je, u skladu sa opštim aktom pravnog lica ili preduzetnika – vlasnika, ovlašćeno da potpiše prijavu za učešće na javnom nadmetanju, sa sledećim dokazima: dokaz o uplati depozita (overen izvod sa računa, uplatnica, ili fotokopija bankarske garancije), original ovlašćenje za zastupanje odnosno punomoćje za zastupanje na javnom nadmetanju (izdato od strane zakonskog zastupnika pravnog lica, ili preduzetnika – vlasnika i overeno kod strane javnog beležnika ili ovlašćenih lica Osnovnog suda Knjaževac), ako javnom nadmetanju ne prisustvuje zakonski zastupnik, ili preduzetnik – vlasnik kao potencijalni kupac lično, original izvoda iz registra privrednih subjekata sa podacima pravnog lica ne stariji od 30 dana i OP obrazac, a za preduzetnike može i potvrdu da je upisan u registar ne stariju od 30 dana, izjavu pravnog lica ili preduzetnika-vlasnika o gubitku prava na povraćaj depozita, izjavu o kupovini nepokretnosti – CELINE 1 iz Oglasa, br. 463-23/2021-09 od 25.03.2021. godine u viđenom stanju, Izjava o obavezi priznavanja ustanovljavanja stvarne službenosti na CELINI 1.

Svi učesnici u javnom nadmetanju, uz prijavu za CELINU 1 moraju dostaviti dokaz o uplati novčanog iznosa depozita (uplatnica ili overen izvod sa računa) ili u navedenom iznosu visine depozita polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv (fotokopiju bankarske garancije) koji depozit:
– za CELINU 1 iznosi 154.115,84 evra, (slovima: stopedesetčetirihiljadestopetnaestevra
iosamdesetčetiricenta) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, koji se uplaćuje na račun budžeta opštine Knjaževac br. 840-592804-17.
U slučaju da se kao depozit položi neopoziva prvoklasna bankarska garancija naplativa na
prvi poziv, original iste se radi provere mora dostaviti isključivo lično Opštini Knjaževac, Opštinskoj upravi Knjaževac – Odeljenju za finansije i budžet i utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda opštine Knjaževac, na adresi u Knjaževcu, ul. Miloša Obilića br. 1, najkasnije do dana isteka roka za podnošenje prijave. Bankarska garancija mora imati rok važenja do 31.08.2021. godine.
3. Prijave za javno nadmetanje za CELINU 1 se podnose u periodu od 30.03.2021. godine, do 28.04.2021. godine, na način određen ovim oglasom.

IV IZBOR NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kupoprodajne cene za
CELINU 1.
Predmetna nepokretnost u javnoj svojini se outuđuje učesniku odnosno licu koje
ponudi najviši iznos kupoprodajne cene.
Postupak javnog nadmetanja za CELINU 1 sprovodi Komisija koju je formiralo Opštinsko
veće opštine Knjaževac za sprovođenje postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Knjaževac, Rešenjem br. 463-24/2021-09 od 25.03.2021. godine, ( u daljem tekstu: Komisija).
Komisija o toku postupka vodi zapisnik i po okončanom postupku javnog nadmetanja utvrđuje predlog da se nepokretnost u javnoj svojini otuđi najpovoljnijem ponuđaču odnosno licu koje je ponudilo najviši iznos kupoprodajne cene za CELINU 1.
Predsednik, i članovi Komisije ne mogu biti učesnici za predmetne nepokretnosti
u postupku javnog nadmetanja.
Komisija utvrđuje ko su podnosioci prijave, ko je od podnosilaca prijava prisutan sa ovlašćenjem da učestvuje u postupuku javnog nadmetanja i koje su prijave neblagovremene odnosno nepotpune.
Prijava je nepotpuna ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave, odnosno ako ne sadrži podatke predviđene oglasom ili su podaci dati suprotno oglasu. Blagovremeno se smatra prijava prispela do dana i sata datog u javnom oglasu.
Podnosioci neblagovremene, odnosno nepotpune prijave, odnosno lice koje nema uredno ovlašćenje podnosioca blagovremene i potpune prijave neće moći da učestvuje u postupku javnog nadmetanja, a neblagovremene i nepotpupne prijave biće odbačene.
Ukoliko podnosilac blagovremene i potpune prijave ne pristupi javnom nadmetanju, smatraće se da je odustao od prijave.
Uslovi za sprovođenje postupka javnog nadmetanja su ispunjeni ukoliko pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava na osnovu koje se podnosilac registruje i proglašava kupcem, ako početnu cenu po kojoj se predmetne nepokretnosti kao CELINA 1 otuđuje iz javne svojine prihvati kao kupoprodajnu cenu, s tim da ukoliko ne prihvati početnu cenu kao kupoprodajnu cenu gubi pravo na vraćanje depozita.

Učesnik koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cene potpisuje izjavu o visini ponuđene cene koju je dužan da uplati u roku utvrđenom oglasom.
Ukoliko učesnik koji ponudi najviši iznos kupoprodajne cene i kome se predmetne nepoketnosti otuđuju ne zaključi ugovor u predviđenom roku ili ne uplati kupoprodajnu cenu u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita.
U slučaju da na javnom nadmetanju pobedi najpovoljniji ponuđač -kupac koji je depozit obezbedio bankarskom garancijom, isti mora uplatiti iznos depozita na račun opštine Knjaževac broj 840-592804-17, najkasnije dan pre isteka roka za zaključenje ugovora odnosno najkasnije dan pre zaključenja kupoprodajnog ugovora, o čemu dostavlja validan dokaz nakon čega će mu biti vraćena bankarska garancija.
Najpovoljnijem ponuđaču CELINE 1 se uplaćeni depozit uračunava u kupoprodajnu cenu.
Učesnicima koji nisu uspeli na javnom nadmetanju, uplaćeni depozit se vraća najkasnije u roku od 8 dana od dana održane sednice Komisije.
Javno nadmetanje za CELINU 1 će se održati dana 07.05.2021. godine u prostorijama opštine
Knjaževac, ulica Miloša Obilića broj 1, soba broj 1 (sala Opštinskog veća) sa početkom u 12,00 sati.
Postupak javnog nadmetanja je javan i mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.
Odluku o otuđenju predmetnih nepokretnosti iz javne svojine opštine nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja, na predlog Komisije i Opštinskog veća, donosi Skupština opštine.
Na osnovu Odluke iz prethodnog stava, zaključuje se Ugovor između opštine Knjaževac i lica kome se otuđuje predmetna nepokretnost, a ako je depozit obezbeđen bankarskom garancijom ugovor se zaključuje pod uslovom da je depozit obezbeđen bankarskom garancijom novčano uplaćen na račun opštine Knjaževac, o čemu je Kupac dostavio validan dokaz.
Opština Knjaževac kao korisnik bankarske garancije istu će aktivirati pismenim pozivom i naplatiti kod banke ukoliko: učesnik na javnom nadmetanju nije prihvatio početnu cenu, ili kao proglašeni kupac nije uplatio novčani iznos depozita i ukupnu kupoprodajnu cenu u naznačenom roku iz oglasa, ili kao proglašeni kupac nije zaključio kupoprodajni ugovor u predviđenom roku.
U ime opštine Ugovor o otuđenju predmetne nepokretnosti iz javne svojine zaključuje predsednik Opštine u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke a po prethodno pribavljenom mišljenju Pravobranilaštva opštine Knjaževac.
Ukoliko učesnik koji je ponudio najviši iznos kupoprodajne cene odnosno lice kome se predmetna nepokretnost otuđuje ne uplati kupoprodajnu cenu u predviđenom roku ili ne zaključi ugovor u roku utvrđenom ovim Oglasom, Skupština Opštine donosi Odluku kojom će staviti van snage Odluku o otuđenju predmetne nepokretnosti, a lice gubi pravo na povraćaj depozita.
U slučaju da učesnik koji je ponudio najviši iznos kupoprodajne cene odnosno lice kome se predmetna nepokretnost otuđuje, posle izvršenog plaćanja kupoprodajne cene ne pristupi zaključenju ugovora o otuđenju u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke o otuđenju, Skupština Opštine donosi Odluku kojom će staviti van snage Odluku o otuđenju predmetne nepokretnosti, u kom slučaju lice ima pravo na povraćaj uplaćenog iznosa kupoprodajne cene u nominalnom iznosu, umanjenom za iznos depozita.
Odluka Skupštine opštine neposredno se dostavlja licu na koje se odnosi.
Odluka Skupštine opštine je konačna i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu opštine Knjaževac.
Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti na telefon 019/731-623, lokal 124.
Oglas će biti objavljen u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, u sredstvima javnog informisanja na teritoriji opštine Knjaževac, na sajtu opštine i Oglasnoj tabli Opštinske uprave.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

Besplatna onlajn obuka za nastavnike Građanskog vaspitanja

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost ...