Home / 2021 / JKP TOPLANA KNJAŽEVAC – POZIV ZA PRIKUPLjANjE PONUDA ZA NABAVKU OGREVNOG DRVETA

JKP TOPLANA KNJAŽEVAC – POZIV ZA PRIKUPLjANjE PONUDA ZA NABAVKU OGREVNOG DRVETA

Javno komunalno preduzeće ”Toplana” objavilo je poziv za prikupljanje ponuda za nabavku ogrevnog drveta za ovogodišnju grejnu sezonu 

Predmet nabavke je ogrevno drvo prve klase tvrdih lišćara- hrast, cer, bukva, za potrebe JKP ”Toplana” Knjaževac. Prva klasa. Oblik drveta: cepanice ili oblice debljine 10-20 cm. Dužina cepanica: 1 (jedan) metar, ovogodišnja seča.Ukupna količina koja se nabavlja je 5.000 prm. Ponuđač ne može ponuditi manje od 20 prm ogrevnog drveta navedenih karakteristika i kvaliteta.

Prikupljanje ponuda po ovom pozivu vršiće se od 20.09.2021. do 30.11.2021. godine..Krajnji rok za dostavljanje ponuda: 30.11.2021. godine do 12:00 časova, dok je početak otkupa  od 20.09.2021. godine.Ponuda važi do popune zaliha ovog energenta u preduzeću.

Najviša ponuđena cena po jednom prm ne može biti veća od 3.500,00 dinara sa PDV-om. U ponuđenu cenu računa se i isporuka, FCO naručilac, na adresama u Knjaževcu: u ulici 9. brigade b.b. mesto zvano „Vašarište“ i u ul. 9. brigade br. 15.

.Dinamika isporuke: sukcesivno po dinamici koja se ugovara sa naručiocem u zavisnosti od potreba naručioca, a koja ne može biti kraća od 5 (pet) dana od dana trebovanja.

7.Obaveze ponuđača sa kojim je zaključen ugovor: Izabrani ponuđač je dužan da blagovremeno obavesti naručioca o tačnom terminu isporuke zbog prisustva ovlašćenog lica i zakonite primopredaje isporuke drva. Obaveza izabranog ponuđača je da isporučeno drvo istovari sa vozila i složi na mestu isporuke, kako bi se na licu mesta mogla utvrditi isporučena količina i kvalitet, pri čemu naručilac kontroliše kvalitet i kvantitet isporučenog drveta, u prisustvu izabranog ponuđača, o čemu se sačinjava zapisnik koji potpisuju predstavnici izabranog ponuđača i naručioca. Ogrevno drvo se slaže u m3 u kompaktnu figuru radi lakše provere količine. U slučaju opravdanog prigovora na kvalitet i/ili kvantitet ogrevnog drveta u momentu prijema istog, izabrani ponuđač je u obavezi da otkloni nedostatke i naručiocu preda ogrevno drvo u ugovorenom kvalitetu i količini odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana reklamacije, pri čemu svi troškovi (prevoza, utovara, istovara itd.) padaju na teret izabranog ponuđača.

8.Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva, privredni subjekti (preduzetnici i privredna društva) i zadruge.

9.Na osnovu prispelih ponuda koje ispunjavaju uslove iz ovog javnog poziva, naručilac će primenom kriterijuma najniža ponuđena cena sastaviti rang listu, na osnovu koje će zaključiti ugovore o nabavci ogrevnog drveta sa izabranim ponuđačima, u granicama ukupne potrebne količine koja se nabavlja. Ukoliko se ovaj kriterijum ne može
primeniti u potpunosti (ista ponuđena cena po prm kod dva ili više ponuđača), prihvatiće se ponuda onog ponuđača koji je ranije podneo ponudu.

10. Prikupljanje ponuda po ovom pozivu vršiće se od 20.09.2021. do 30.11.2021. godine.

11.Krajnji rok za dostavljanje ponuda: 30.11.2021. godine do 12:00 časova.

12. Početak otkupa je od 20.09.2021. godine.

13.Rok važenja ponude: do popune zaliha ovog energenta u preduzeću.

14.Ponude se podnose putem pošte, na adresu JKP ”Toplana” Knjaževac, ul. Miloša Obilića 1, Knjaževac, ili neposredno na navedenoj adresi u zatvorenoj koverti, sa naznakom ”Ponuda za nabavku ogrevnog drveta – NE OTVARATI”. Na poleđini koverte upisuje se ime i prezime ili naziv ponuđača, adresa ili sedište ponuđača i kontakt telefon. Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

15. Rok za potpisivanje ugovora: 8 dana od dana prihvatanja ponude.

16.Osoba za kontakt po ovom pozivu je Jovanović Mladen, adresa elektronske pošte
toplana_jkp@mts.rs.

Broj: 564
Dana: 15.09.2021. godine

JKP ”TOPLANA” KNjAŽEVAC

Preuzmite Poziv za podnošenje ponuda za nabavku ogrevnog drveta 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

SUTRA SU MITROVSKE ZADUŠNICE

Srpska pravoslavna crkva i vernici će sutra, 5. novembra obeležiti jedan od ...