Home / Vesti iz Knjazevca / Danas sahrana nastradale supruge Knjazevcakog sudije

Danas sahrana nastradale supruge Knjazevcakog sudije

Danas u 15 casova na istocnmom groblju u Knjazevcu obavice

se sahrana Radice Lukic supruga Knjazevackog sudije

Velimira Lukica  kome je bila namenjena podmentnuta bomba.

ZGRADA SUDA GDE JE RADIO POKOJNI PREDCEDNIK SUDA D.CVEJIC I SUPRUG POKOJNE RADICE –  VELIMI LUKIC
ZAJEDNICKE UMRLICE DRAGISE CVEJICA I RADICE LUKIC
SKORO U TACNO VREME U RAZMAKU OD GODINU DANA DVA UBISTVA

Identi?na ubistva Dragi?a Cveji?, predsednik Op?tinskog suda u Knja?evcu, ubijen je pre godinu dana, 21. marta, na skoro identi?an na?in. Bomba M-57 bila je postavljena na dvori?noj kapiji i aktivirana je kada je on krenuo na posao. Zbog sumnje da je podmetnuo bombu u Okru?nom sudu u Zaje?aru sudi se me?taninu Ivanu Stojadinovi?u, koji uporno tvrdi da je nevin. Su?enje je odlo?eno do daljeg jer je advokat odbrane tra?io novo ve?ta?enje vlakana na?enih u d?epu Stojadinovi?a a koja su identi?na tkanini u koju je bila umotana bomba. Vlakna su i jedini dokaz Stojadinovi?evog u?e??a u ubistvu sudije.

STAMBENA ZGRADA GDE JE ODJEKNULA EKSLOZIJA
POLICIJA JE TEK JUCE OKO 15 CASOVA ODBLOKIRALA ZGRADU I STANARE U NJOJ
POLICISKE PATROLE POD PUNIM NAORUZANJEM  U PRATNJI INSPEKTORA I DALJE DEZURAJU NA LICU MESTA

Reagovanja ostalih medija na ovaj strasan zlocin:

Stra?an zlo?in: U ATENTATU NA SUDIJU UBIJENANJEGOVA ?ENA!

STRA?AN ZLO?IN U KNJA?EVCU Radica Luki? (57) poginula kada je otvorila vrata svoje ku?e i aktivirala zateznu bombu! Bomba bila namenjena njenom suprugu Velimiru Luki?u, sudiji za prekr?aje! Radica Luki? (57), supruga Velimira Luki?a, sudije za prekr?aje iz Knja?evca, poginula je ju?e ujutru u eksploziji bombe koja je bila namenjena njenom mu?u! Zatezna bomba postavljena je na ulaznim vratima njihovog stana i aktivirala se u trenutku kada je Radica otvorila vrata. U stravi?noj eksploziji nesre?na ?ena zadobila je te?ke povrede od kojih je ubrzo preminula. Nepoznata osoba postavila je defanzivnu bombu na vrata stana sudije Velimira Luki?a u zgradi u ulici Branka Radi?evi?a 6 u centru Knja?evca. Njegova supruga Radica krenula je ju?e oko 6.30 ?asova u prodavnicu. Kada je otvorila ulazna vrata, usledila je eksplozija! Kolege osudile napad Lidija ?uki?, predsednica Upravnog odbora Dru?tva sudija Srbije rekla je da osu?uje napad Velimira Luki?a. – Najo?trije osu?ujemo taj u?asni ?in i podse?amo da je to za godinu i ne?to dana drugi napad na sudiju van sudske zgrade – kazala je ?uki?eva. Kolegijum Vrhovnog suda najo?trije je osudio napad na Luki?a i zahteva da nadle?ni organi u najkra?em roku preduzmu sve mere radi rasvetljavanja svih okolnosti napada i otkrivanja izvr?ioca ovog krivi?nog dela. – Nesre?na ?ena zadobila je te?ke povrede od kojih je ubrzo preminula. Vrata stana broj 6 potpuno su uni?tena, a o?te?ena su i vrata susednog stana. Pretpostavlja se da je bomba bila namenjena njenom suprugu. Ina?e, u ovoj zgradi ?ivi jo? nekoliko sudija. Zasad ne znamo da li je sudiji Luki?u neko pretio – ka?e za Press izvor blizak istrazi. U Knja?evac je odmah poslata ekipa MUP-a na ?elu s na?elnikom Uprave kriminalisti?ke policije i ekipom forenzi?ara. Prema nezvani?nim informacijama, kada je sanitetska ekipa knja?eva?ke bolnice stigla na lice mesta, supruga sudije Luki?a jo? je davala znake ?ivota. Me?utim, ubrzo po prijemu u bolnicu preminula je od zadobijenih povreda. Du?ko Vasiljevi?, ro?eni brat Radice Luki?, ka?e da je njegova sestra krenula oko 6.30 u prodavnicu. – U trenutku eksplozije u stanu su bili zet Velimir i njegov sin Marko (27), a ?erka Ana je u Ni?u, gde radi kao advokat – rekao je Vasiljevi?, i dodao: – Sa zetom i sestrom imam bliske odnose. Me?utim, ne znam da im je neko pretio. Nema sumnje da je bomba bila namenjena zetu, jer je sestra bila administrativni radnik u penziji, ali ?ta je bio konkretan povod, ne mogu ni da predpostavim. Kom?ije stradale ?ene ogor?ene su ovim napadom. – Radica je znala da porani i da ujutru ode po hleb i doru?ak. Tako je bilo i ju?e ujutru. Luki?i su dobre kom?ije. Znamo se godinama. Velja je radio u sudu u Knja?evcu. Ovo je stra?no! Dogodila se velika tragedija. Ne mogu da verujem da je neko postavio bombu usred zgrade – pri?a kom?inica. Jedan od stanara zgrade ka?e da ga je probudila stravi?na eksplozija. – Zatresla se cela zgrada! Najpre sam pomislio da je eksplodirao plin. Kada sam iza?ao na hodnik, video sam da se dva sprata ispod mog dogodilo ne?to stra?no. ?uo sam od kom?ije da je stradala Radica. Ubrzo su do?le Hitna pomo? i policija – ka?e kom?ija. Okru?ni tu?ilac Zoran Zogovi? potvrdio je da je ubijena supruga sudije Luki?a. Na pitanje da li se mogu dovesti u vezu eksplozivna naprava koja je 21. marta 2008. usmrtila predsednika Op?tinskog suda u Knja?evcu Dragi?u Cveji?a i ovo ubistvo, Zogovi? je odgovorio: – Oba ubistva su izvr?ena na veoma sli?an na?in, to je zasad evidentno, ostalo ?e pokazati istraga. Policija preduzima sve radnje iz svoje nadle?nosti u cilju otkrivanja izvr?ioca – rekao je Zogovi?. On je kazao da je prili?no frustriraju?e to ?to su se u razmaku od godinu dana na meti po?inioca zlo?ina na?li predstavnici pravosudnih organa u ovom kraju i da kolege sigurno nisu ravnodu?ne. 2.jpg Dr?avni sekretar Slobodan Homen rekao je da Ministarstvo pravde insistira kod svih nadle?nih organa da ?to pre otkriju po?inioce zlo?ina?kog napada i zahteva da oni budu najo?trije ka?njeni. – Ovo nije napad samo na sudije. Ovo je napad na dr?avu i na ceo pravosudni sistem Srbije – rekao je Homen. Homen je rekao da je vrlo indikativno da se zlo?ina?ki napad na nosioce pravosudnih funkcija ponovo desio u Knja?evcu, gde je pre godinu dana od povreda zadobijenih u eksploziji bombe postavljene na kapiji privatne ku?e poginuo predsednik Op?tinskog suda Dragi?a Cveji?. – U slu?aju tog prvog dela, po?inilac se nalazi u pritvoru i o?ekujem i verujem da ?e nadle?ni organi ?to pre otkriti i po?inioca ju?era?njeg zlo?ina – naveo je Homen. Sudijama prete i u Beogradu BEOGRAD – Udru?enje sudija za prekr?aje zatra?ilo je od nadle?nih organa da ?to pre prona?u i kazne osobe koje su postavile eksplozivnu napravu na vrata stana sudije Luki?a. Predsednik Udru?enja Zoran Pa?ali? rekao je da je postavljanje bombe u Knja?evcu kulminacija napada na sudije, a posebno na sudije za prekr?aje. – Razgovarao sam sa Luki?em, ali ne mogu da govorim o detaljima dok se ne okon?a istraga – rekao je Pa?ali?, i dodao: – U Beogradu je prekju?e pre?eno sudiji za prekr?aje koji je postupao u predmetu protiv jedne maloletne osobe. Verbalni napad dogodio se u prostorijama gradskog sudije za prekr?aje. Taj slu?aj re?en je nakon intervencije pravosudne stra?e. Sudije za prekr?aje identifikuju sa saobra?ajnim prekr?ajima, a niko ne uzima u obzir da mi radimo sa vi?e od 1.000 propisa, zakonskih i podzakonskih akata, koji doti?u mnoga ?ivotna pitanja i da mnoga krivi?na dela imaju svoj oblik u prekr?ajima. EKIPA PRESSA

Po?etna > Hronika > Kobni izlazak po hleb

OD PODMETNUTE BOMBE POGINULA SUPRUGA SUDIJE U KNJA?EVCU

Kobni izlazak po hleb


KNJA?EVAC – Radica Luki? (57), supruga stare?ine op?tinskog prekr?ajnog ve?a u ovom gradu Velimira Luki?a, poginula je ju?e oko 6.30 sati u eksploziji bombe, najverovatnije ka?ikare M-57, koja je bila podmetnuta na vratima stana u ulici Branka Radi?evi?a broj 12. Kako smo nezvani?no saznali, bomba je, umotana u neku vrstu papira, bila oka?ena o bravu ulaznih vrata i kada ih je nesre?na ?ena otvorila, ona je najverovatnije pala na beton i eksplodirala. Rasuti geleri naneli su joj te?ke povrede po telu, najvi?e po nogama i glavi. Luki?eva je, prema tako?e nezvani?nim saznanjima, preminula ne?to kasnije od posledica unutra?njeg krvarenja. Telo je zatim preneto u mrtva?nicu, gde je ju?e ra?ena obdukcija. Prema izjavama kom?ija, Radica je iza?la iz stana pre supruga Velimira, jer je najverovatnije po?la po hleb. Kada je na lice mesta stigla ekipa Hitne pomo?i, zatekla je telo delimi?no van stana. – Spavao sam u sobi kada sam ?uo jak prasak. Izleteo sam i video majku u krvi. Poku?ao sam da joj pomognem. Ne znam ?ta da ka?em, jo? uvek sam u ?oku – ka?e Marko, sin nastradale ?ene. Nade?da ?iri?, koja ?ivi sprat ni?e, ka?e da je tako?e spavala u sobi sa decom kada je ?ula jak tresak. – Izgledalo je kao da se ne?to ru?i, bilo je stra?no. Odmah nakon toga ?uo se pla?, jauk. Neko je rekao da je u pitanju bomba. Posle toga sam krenula na posao, videla sam da je pukla jedna sijalica ispred zgrade i videla sam policajca.

IDENTI?NO UBISTVO Du?ko Vasiljevi?, brat poginule ?ene, veruje da je bomba bila namenjena njegovom zetu. – Verujem da ovo ima veze sa pro?logodi?njim ubistvom predsednika Op?tinskog suda Dragi?om Cveji?em – ka?e Vasiljevi?. – ?ta mogu da ka?em, osim da ne postoji zakon u ovoj dr?avi, ?im se de?avaju ovakve stvari. Sudija Cveji? ubijen je 21. marta 2008. na identi?an na?in. Na kapiju njegove ku?e bila je oka?ena ru?na bomba M-57 i kada je sudija krenuo na posao i otvorio kapiju ka?ikara je eksplodirala, a sudija je kasnije preminuo od zadobijenih povreda. Ubistvo se dogodilo gotovo u isto vreme. Deluje o?ito da je i sudija Luki? trebalo da nastrada pre odlaska na posao, po?to je radno vreme sudova od sedam sati. Pod sumnjom da su izvr?ili atentat na sudiju, uhap?eno je nekoliko osoba, ali je postupak pokrenut samo protiv Ivana Stojadinovi?a, koji je trenutno u pritvoru, a su?enje mu je nedavno odlo?eno zbog zahteva odbrane da se urade naknadna ve?ta?enja. Stojadinovi? sve vreme tvrdi da nije ubio sudiju.
Ne znam ?ta da ka?em, Knja?evac je bio miran grad, a u poslednje vreme de?avaju nam se stra?ne stvari. Lepo smo ?iveli sa Luki?ima, deca su nam odrasla zajedno. U decembru su pravili veridbu ?erki Ani u na?em hotelu, trebalo je sada u maju da bude i svadba – ka?e ?iri?eva. Prema tvrdnji kom?ija, eksplozija se ?ula i u susednim zgradama, a detonacija nije napravila ve?a o?te?enja u zgradi, osim rupa u betonu ispred ulaznih vrata. Luki?i na ovoj adresi u centru grada ?ive jo? od 1984. godine kada je zgrada i useljena. Nastradala Radica je kao referent tako?e radila u Ve?u za prekr?aje dok se nije pre dve godine penzionisala. K?erka Ana je advokat u Ni?u, a mla?i sin Marko ima jo? jedan ispit do zavr?etka Policijske akademije u Zemunu. Knja?ev?ani govore lepo o ovoj porodici i gotovo da nema ?oveka koji nije u ?oku zbog ove tragedije. Za Radicu ka?u da je bila mirna, tiha ?ena koja je brinula o porodici. Upravo zbog toga, veruje se da je bomba bila namenjena njenom suprugu, jer, kako opet nezvani?no saznajemo, sudiji Luki?u su poslednjih dana bile upu?ivane pretnje. Ju?e ujutru je dojavljeno i da je bomba podmetnuta i u zgradu Op?tinskog suda u obli?njem Svrljigu, ali je nakon pregleda prostorija utvr?eno da se radilo o la?noj dojavi.

Hronika

Tragi?an epilog jo? jednog bomba?kog napada u Knja?evcu

Bombu namenili sudiji, a stradala njegova ?ena

Autor: Suzana Bo?inovi? | Foto:s. bo?inovi? | 26.03.2009. – 08:00
KNJA?EVAC – Radica Luki? (57), supruga stare?ine Op?tinskog ve?a za prekr?aje u Knja?evcu Velimira Luki?a (61), poginula je ju?e kada je otvoriv?i vrata stana u knja?eva?koj Ulici Branko Radi?evi? broj 12 aktivirala ru?nu bombu M-57. Bomba je, kako nezvani?no saznajemo, ?icom bila privezana za kvaku, umotana u papir i samo je skliznula kada je Radica htela da otvori vrata stana.

Prema pretpostavci policije, bomba je bila namenjena sudiji Velimiru kome su nepoznate osobe ve? pretile telefonom. Sudija po?inje da radi od sedam sati ujutro i obi?no prvi izlazi iz stana. Ju?e je, me?utim, Radica pre njega krenula da kupi hleb i aktivirala bombu, ?iji geleri su je najvi?e pogodili po nogama. Ubrzo je preminula od unutra?njeg krvarenja. Za sobom je, osim supruga, ostavila ?erku Anu i sina Marka, koji je u momentu eksplozije sa ocem bio u stanu. ?Probudio me je strahovit tresak. Odmah sam potr?ao prema izlaznim vratima. Ugledao sam majku kako le?i sva u krvi, poku?ao sam da joj pomognem. Ubrzo je stigla Hitna pomo?, ali njoj nije bilo spasa?, u ?oku pri?a Marko kome je ostao jo? jedan ispit da zavr?i Policijsku akademiju u Beogradu. U blizini zgrade u kojoj je eksplodirala bomba u ?oku stoji i Radicin ro?eni brat Du?ko Vasiljevi?. – Ne mogu da se povratim. ?ao mi je sestre, dece, zeta. Sigurno su ubistvo sudije Dragi?e Cveji?a pro?le godine i ovaj bomba?ki napad povezani – ka?e Vasiljevi?.

Radica i Velimir Luki? iz mla?ih dana

Knja?evac je ju?e bio preplavljen policijom koja je, osim iz susednih gradova, stigla i iz Beograda predvo?ena na?elnikom kriminalisti?e Uprave MUP Srbije, pod ?ijim nadzorom je izvr?en uvi?aj. Zgrada u kojoj ?ive Luki?i odmah je blokirana, a svi stanari su zamoljeni da ne izlaze iz stanova dok se s njima ne obavi razgovor. Kom?inica Nade?da ?iri?, vlasnica picerije ?Pariz? koja se nalazi u zgradi, iza?la je iz stana pre policijske zabrane. – Bila sam budna i najednom sam za?ula strahovit prasak, kao da se ne?to silno obru?ava. Pukla je i sijalica ispred zgrade. Moji sinovi su se probudili od eksplozije, ali nismo znali ?ta se de?ava. Iza?la sam ispred stana. Policija je ve? stigla, tako da se nisam pela na prvi sprat gde ?ive Luki?i. Ovo je stra?no, tragedija. Zaista se pla?im, jer ovo je bio miran gradi?, a sada niko nije bezbedan. Radica je bila divna ?ena, doma?ica. Dve godine je u penziji, a pre toga je radila kao referent Op?tinskog ve?a za prekr?aje. U poslednje vreme razgovarale smo o svadbi njene ?erke Ane, koja je advokat i ?ivi u Ni?u. Ven?anje je bilo zakazano za 17. maj u Knja?evcu. Rezervisali su i hotel za veselje – pri?a Nade?da. Stan Luki?a nalazi se u samom centru grada, desetak minuta hoda od zgrade suda. Na zgradi ne postoji interfon, tako da se u nju mo?e u?i bez problema. Kako nezvani?no saznajemo, niko od kom?ija nije primetio ni?ta sumnjivo, a zasad se ne zna da li je zbog ovog zlo?ina neko priveden. Ivica Coni?, zamenik sudije Luki?a, i Nevenka Pan?i?, predsednica drugostepenog Ve?a za prekr?aje, izjavili su da su u?asnuti tragi?nim doga?ajem i da zasada nema zvani?nog saop?tenja. Reagovanja Nata Mesarovi? – Ugro?ena je bezbednost nosilaca pravosudnih funkcija i moraju da se poja?aju mere obezbe?enja sudija i ?lanova njihovih porodica i van sudova – saop?tila je predsednica Vrhovnog suda. Lidija ?uki? – Najo?trije osu?ujemo taj u?asni ?in i podse?amo da je za godinu i ne?to dana ovo drugi napad na sudiju van sudske zgrade – rekla je Lidija ?uki?, sekretar Dru?tva sudija. Slobodan Homen – Ministarstvo pravde insistira da BIA, MUP i tu?ila?tva ?to pre otkriju po?inioce ubistva i zahteva da oni budu najo?trije ka?njeni. Ovo nije napad samo na sudije ve? i na dr?avu – ka?e Slobodan Homen, dr?avni sekretar Ministarstva pravde. Identi?na ubistva Dragi?a Cveji?, predsednik Op?tinskog suda u Knja?evcu, ubijen je pre godinu dana, 21. marta, na skoro identi?an na?in. Bomba M-57 bila je postavljena na dvori?noj kapiji i aktivirana je kada je on krenuo na posao. Zbog sumnje da je podmetnuo bombu u Okru?nom sudu u Zaje?aru sudi se me?taninu Ivanu Stojadinovi?u, koji uporno tvrdi da je nevin. Su?enje je odlo?eno do daljeg jer je advokat odbrane tra?io novo ve?ta?enje vlakana na?enih u d?epu Stojadinovi?a a koja su identi?na tkanini u koju je bila umotana bomba. Vlakna su i jedini dokaz Stojadinovi?evog u?e??a u ubistvu sudije. VECERNE NOVOSTI

Ciljali sudiju, ubili suprugu

Lj. TRIFUNOVI?, 25.03.2009 10:14:28 Poslednja promena: 25.03.2009 19:48:29 Ocena:

Komentara: 21

KNJA?EVAC – U eksploziji bombe, postavljene na ulazna vrata stana Velimira Luki?a (62), stare?ine Op?tinskog prekr?ajnog ve?a u Knja?evcu, u sredu oko 6.30 sati ubijena je sudijina supruga Radica (57). Zlo?in se dogodio u centru Knja?evca, na ulazu u stan broj ?est, zgrade u Ulici Branka Radi?evi?a 12. – Bomba je aktivirana kada je Radica otvorila vrata – obja?njava Zorin Zogovi?, okru?ni tu?ilac iz Zaje?ara. – Od posledica ranjavanja ?ena je ubrzo preminula. Istra?ni organi rade na rasvetljavanju ovog slu?aja. – Spavao sam, ?uo sam stra?an prasak – pri?a sin Marko. – Iza?ao sam iz sobe i video krvavu majku. Nisam znao ?ta se de?ava. Poku?ao sam da joj pomognem. Nisam ni znao da li je ?iva. Onda je do?la Hitna pomo?, odvezla je u bolnicu gde je i preminula. Nadam se da ?e policija brzo otkriti napada?e. Ne znam ?ta da ka?em, u ?oku sam. Kom?inicu Nade?du ?iri? probudio je prasak. – Pomislila sam da je zemljotres – pri?a stanarka. – Onda sam za?ula viku i pla?. Istr?ala sam iz stana i videla Velimira i njegovog sina, koji su poku?avali da pomognu Radici. Ubrzo je stigla i ekipa Hitne pomo?i koja je Radicu, koja je penziju stekla rade?i tako?e u Op?tinskom sudu za prekr?aje, odmah prebacila u zdravstveni centar u Knja?evcu. Nesre?na ?ena je me?utim ne?to kasnije preminula od, kako smo nezvani?no ?uli, posledica unutra?njeg krvarenja. Po nezvani?nim informacijama do kojih su do?le ?Novosti?, napad je izvr?en ru?nom bombom M57, poznatijom kao ?ka?ikara?, koja je bila umotana u papir i iz koje je bio izvu?en osigura?. Kada je Radica otvorila vrata eksplozivna naprava je pala na pod i aktivirala se. Nezvani?no, napadu su prethodile pretnje njenom suprugu. U Op?tinskom ve?u za prekr?aje u Knja?evcu – muk. Nevenka Panti?, predsednica Okru?nog ve?a za prekr?aje sa sedi?tem u Zaje?aru, i Ivica Tomi?, Luki?ev zamenik, bili su potreseni i ?okirani ovim doga?ajem. Oni potvr?uju da je na ulazna vrata stana njihovog kolege bila postavljena eksplozivna naprava, a dodatne informacije nisu mogli da nam daju dok se ne okon?a istraga. Na mestu eksplozije u sredu je bio Du?ko Vasiljevi?, brat preminule Radice. – Meta ovog atentata je, bez sumnje, bio moj zet – obja?njava Vasiljevi?. – Sumnjam i da ovaj zlo?in ima veze sa ubistvom Dragi?e Cveji?a, predsednika Op?tinskog suda u Knja?evcu, koji je na istovetan na?in nastradao 21. marta pro?le godine. Ovo je za mene samo dokaz slabosti dr?ave koja o?igledno nije u stanju da za?titi slu?benike suda. Knja?evac je u sredu bio pod policijskom opsadom. Pripadnici MUP su proveravali vozila i vodili opse?nu istragu u potrazi za napada?ima. Uvi?aj na licu mesta uz Zorana Jovanovi?a, istra?nog sudiju Okru?nog suda u Zaje?aru, i Zorina Zogovi?a, okru?nog tu?ioca, obavila je i forenzi?ka ekipa iz Beograda koja je obradila mesto zlo?ina. U Knja?evac je odmah do?la ekipa MUP s na?elnikom Uprave kriminalisti?ke policije. Policija tvrdi da preduzima sve da re?i zlo?in i uhvati po?inioca. POGREB UMESTO SVADBE RADI?INA ?erka Ana (32), advokat iz Ni?a, trebalo je da se uda u maju. Njeni roditelji su ve? ugovorili termin za veselje u lokalnom hotelu ?Timok? u Knja?evcu. Luki?ev sin Marko (26) je student na Policijskoj akademiji u Zemunu i do kraja ?kolovanja ostao mu je jo? samo jedan ispit.

DA?I?: SANKCIJE MINISTAR policije Ivica Da?i? izjavio je da ?e biti preispitana odgovornost lokalnih funkcionera policije povodom pogibije sudijine supruge. – Ukoliko je bilo propusta u radu policije, oni ?e biti sankcionisani? Najva?nije je da se otkriju po?inioci, jo? va?nije je da se razbiju kriminalne grupe ili po?inioci kako se ovo ne bi ponavljalo – rekao je Da?i?.CRNA SERIJA * ZORAN Cvetanovi?, sudija Op?tinskog suda u Od?acima, ubijen je juna 2007. Glavom platila i stranka u postupku. * MILICA Trbovi?-Svilarevi?, sudija Prvog op?tinskog suda u Beogradu, napadnuta i te?ko povre?ena februara 2008. na Banovom brdu. * DRAGAN Cvetinovi?, istra?ni sudija iz Loznice i svedok saradnik na su?enju za ratne zlo?ine ?zvorni?koj grupi?, januara 2008. udaren fla?om u glavu ispred restorana ?Amfora?. * NATA Mesarovi?, predsedavaju?i sudija u procesu za ubistvo premijera ?in?i?a, tokom postupka u februaru 2007. dobila pretnje putem MMS poruka.PRE GODINU DANA IDENTI?AN BOMBA?KI NAPAD SMRT PREDSEDNIKA SUDA U BOMBA?KOM napadu, 21. marta 2008, ispred svoje ku?e u ulici Koste Racina, ubijen je i predsednik Op?tinskog suda u Knja?evcu Dragi?a Cveji?. Sudija je kobnog petka krenuo na posao i otvorio kapiju, kada je aktivirana bomba M 75, koja je tokom no?i selotejpom pri?vr??ena za kapiju. Uprkos hitnoj operaciji u ni?kom Klini?kom centru, sudija je istog popodneva preminuo. Policija je privela vi?e desetina ljudi, odre?en je pritvor ?etvorici Knja?ev?ana, a kasnije jo? dvojici. Istraga je utvrdila da oni nisu povezani sa ubistvom. Iza re?etaka je ostao Ivan Stojadinovi?, kome se od septembra 2008. u Okru?nom sudu u Zaje?aru sudi za smrt Cveji?a. Na mestu zlo?ina, DNK analizom nisu prona?eni Stojadinovi?evi biolo?ki tragovi. Dokaz koji ga tereti su vlakna tkanine u koju je bio umotan eksploziv, jer su u d?epu i rukavu njegove jakne prona?ena identi?na vlakna, a posle analiza dokazano je da su potpuno iste boje, debljine i upredenosti. On uporno ponavlja da je nevin. Predmet je sada na ve?ta?enju. (M. J.) REAGOVANJA MINISTARSTVO PRAVDE SAU?E??E porodici Luki? uputilo je Ministarstvo pravde koje o?ekuje da ?e u najkra?em mogu?em roku po?inioci ovog dela biti prona?eni i da ?e odgovarati za po?injeni zlo?in. – U toku je istraga koju sprovodi nadle?ni istra?ni sudija i MUP – ka?u ?Novostima? u ministarstvu. VRHOVNI SUD KOLEGIJUM Vrhovnog suda Srbije najo?trije osu?uje napad u Knja?evcu i zahteva da nadle?ni organi u najkra?em roku preduzmu sve mere radi rasvetljavanja svih okolnosti napada i otkrivanja izvr?ioca ovog te?kog krivi?nog dela. Nata Mesarovi?, v. d. predsednika VSS, i ?lanovi kolegijuma ukazuju javnosti i nadle?nim dr?avnim organima da je ugro?ena bezbednost nosilaca pravosudnih funkcija. Oni apeluju da se poja?aju mere obezbe?enja sudija i ?lanova njihovih porodica i van sudova. UDRU?ENJE UDRU?ENJE sudija za prekr?aje Srbije najo?trije je osudilo napad na suprugu svog kolege Velimira Luki?a iz Knja?evca. – Sudije za prekr?aje ?esto napadaju, ali ovo je najdrasti?niji slu?aj do sada – rekao je ?Novostima? predsednik Udru?enja sudija Zoran Pa?ali?, navode?i da je pre dva dana verbalno napadnuta i sudija iz Beograda. – Ne znamo mnogo detalja, ni koji je povod za napad, niti ko je ovo uradio.
Radica Luki? (57), supruga stare?ine Op?tinskog prekr?ajnog ve?a u Knja?evcu Velimira Luki?a, poginula ju?e ujutro od eksplozije bombe na ulaznim vratima
KNJA?EVAC -Radica Luki? (57), supruga stare?ine Op?tinskog prekr?ajnog ve?a u Knja?evcu Velimira Luki?a, poginula je od posledica eksplozije ju?e ujutro, kada je otvorila vrata porodi?nog stana i tako aktivirala eksplozivnu napravu! Tragedija se dogodila u ulici Branka Radi?evi?a broj 12 u Knja?evcu oko 6.30 sati. Pretpostavlja se da je bomba, najverovatnije ka?ikara M-57, bila namenjena Radi?inom mu?u, kome je, nezvani?no saznajemo, poslednjih dana pre?eno. Bomba ka?ikara, kako nezvani?no saznajemo, bila je umotana u papir i oka?ena o bravu ulaznih vrata stana broj 6. Kada je nesre?na ?ena otvorila vrata, bomba je najverovatnije pala na beton i eksplodirala. Rasuti geleri su ?eni naneli te?ke povrede po telu, najvi?e u predelu nogu i glave. Prema nezvani?nim informacijama, ?ena je preminula ne?to kasnije od posledica unutra?njeg krvarenja. Kom?ije tvrde da je Radica krenula iz stana pre supruga Velimira jer je najverovatnije po?la po hleb. Kada je na lice mesta stigla Hitna pomo?, zatekli su telo delimi?no van stana. Eksplozija bombe nije napravila ve?a o?te?enja u zgradi, osim rupa u betonu ispred ulaznih vrata. – Spavao sam u sobi kad sam ?uo jak prasak – ka?e Marko, sin nastradale ?ene. – Izleteo sam i video majku u krvi. Poku?ao sam da joj pomognem. Ne znam ?ta da ka?em, jo? uvek sam u ?oku. Nade?da ?iri?, koja ?ivi sprat ni?e, ka?e da je tako?e spavala u sobi sa decom kad je ?ula jak tresak. – Izgledalo je kao da se ne?to ru?i, bilo je stra?no. Odmah nakon toga ?uo se pla?, jauk – ka?e Nade?da. – Neko je rekao da je u pitanju bomba. Posle toga sam krenula na posao, videla sam da je pukla jedna sijalica ispred zgrade, i videla sam policajca. Ne znam ?ta da ka?em, Knja?evac je bio miran grad, a u poslednje vreme de?avaju nam se stra?ne stvari. Lepo smo ?iveli sa Luki?ima, deca su nam odrasla zajedno. U decembru su pravili veridbu ?erki Ani u na?em hotelu, trebalo je sada u maju da bude i svadba. Luki?i na ovoj adresi u centru grada ?ive jo? od 1984. godine, kada je zgrada i useljena. Nastradala Radica je kao referent tako?e radila u op?tinskom ve?u za prekr?aje i ve? dve godine je bila u penziji. K?erka Ana je advokat u Ni?u, a mla?i sin Marko ima jo? jedan ispit do zavr?etka Policijske akademije u Zemunu. Knja?ev?ani govore lepo o ovoj porodici i gotovo da nema ?oveka koji nije u ?oku zbog ove tragedije. Za Radicu ka?u da je bila mirna, tiha ?ena, koja je brinula o porodici. Vi?e je nego jasno da je bomba bila namenjena njenom suprugu, jer kako nezvani?no saznajemo, sudiji Velimiru su poslednjih dana bile upu?ivane pretnje. Velimirove kolege su ju?e bile u pravom ?oku. Du?ko Vasiljevi?, brat poginule Radice, veruje da je bomba bila namenjena njegovom zetu, sudiji Velimiru. – Verujem da ovo ima veze sa pro?logodi?njim ubistvom sudije Dragi?e Cveji?a – ka?e Vasiljevi?. – ?ta mogu da ka?em, osim da ne postoji zakon u ovoj dr?avi, ?im se de?avaju ovakve stvari.

MINISTARSTVO: NAPAD NA DR?AVU Ministarstvo pravde Srbije insistira kod svih nadle?nih organa da ?to pre otkriju po?inioce ovog zlo?ina?kog napada na sudiju, u kome je stradala njegova ?ena, i zahteva da oni budu najo?trije ka?njeni, izjavio je dr?avni sekretar tog ministarstva Slobodan Homen. – Ovo nije napad samo na sudije. Ovo je napad na dr?avu i na ceo pravosudni sistem Srbije – rekao je Homen. On je naveo da Ministarstvo pravde insistira kod nadle?nih, Ministarstva unutra?njih poslova, Bezbednosno-informativne agencije i Tu?ila?tva, da ?to pre otkriju i najo?trije kazne po?inioce. SVE PRETNJE SUDIJAMA: OD CVE?A DO ATENTATA Pre skoro godinu dana, na prakti?no isti na?in u Knja?evcu je ubijen sudija, predsednik op?tinskog suda Dragi?a Cveji?. Na njega je u trenutku kada je kretao na posao u dvori?tu njegove ku?e ba?ena bomba. Za to ubistvo optu?ene su tri osobe, ali proces protiv njih jo? uvek nije zavr?en. Aprila pro?le godine ispod slu?benog automobila predsednika Op?tinskog suda u Leskovcu Neboj?e Stoji?i?a podmetnuta je bomba. U sudnici Op?tinskog suda u Od?acima 9. juna 2007. godine ubijen je sudija Zoran Cvetanovi? i stranka u postupku Petar Savanovi?. Do pucnjave je do?lo u sudnici kada je nezadovoljna stranka u postupku Ilija Danilov pucao na prisutne. Sudija Prvog op?tinskog suda u Beogradu Milica Trbovi?-Svilarevi? u februaru pro?le godine zadobila je te?ke telesne povrede kada ju je nepoznata osoba napala u Lje?koj ulici. Jo? uvek nepoznata osoba po?etkom februara 2007. godine presekla je crevo ko?ionog sistema na automobilu sudije beogradskog Okru?nog suda Milenka Cvijovi?a. Na meti nepoznatih zastra?iva?a na?la se i sudija Nata Mesarovi?, koja je osudila optu?ene za ubistvo premijera Srbije Zorana ?in?i?a. Pre ?etiri godine ona je pred vratima vikendice na?la ostavljene tri ru?e, kao znak pretnje. Njenom kolegi Milanu Rani?u bili su odvrnuti ?rafovi na to?kovima automobila, ali je na vreme to primetio i nije do?lo do nesre?e. (I. C. L.)

Прилагођена претрага

3 comments

 1. Саша Тодоровић

  С Т Р А Ш Н О ! ! !

  Наша варош је изгубила епитет мирног и сигурног места за живот!

  Питам се само, сада када се десила још једна трагедија, да ли неко у овој земљи осећа одговорност, или барем…грижу савести!?

  Плашим се да не…на жалост, Србија је још увек земља безакоња и силе…и људи без образа!

 2. Predlog:
  Da se skupe svi Knjazevcani i palicama i ostalim sredstvima da polupaju sve kafice za koje se sumnja (znaju dobro svi gradjani koji su to) i da se zapale, a vlasnici da se skinu goli i takvi da se odnesu u SUP.

 3. ja lepo kazem da je ovo propala drzava!!! ovi sto su kao strucnjaci za ekonomiju samo brinu za svoje dupe a za narod ih boli … Jadna zena!Zasto uvek neduzne osobe ispastaju??? Maloletne bitange lutaju gradom,siluju,kradu,lome,tuku.. To niko ne vidi i ne sprecava!!! Bitno da su povecali cene i poreze!Jos samo fali da uvedu porez na VAZDUH KOJI DISEMO!!!
  SRBIJO NAJGORA SI!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

U Regionalnom centru predavanje za pčelare

Udruženje pčelara “Lipa” organizuje predavanje za pčelare na temu “Izimljavanje pčelinjih zajednica”. ...