Home / Knjaževac / Opština Knjaževac pomaže talentovane učenike i studente

Opština Knjaževac pomaže talentovane učenike i studente

 

Konkurs je raspisan za talentovane srednjoškolce i talentovane studente prvog stepena osnovnih akademskih studija. Novčana pomoć se dodeljuje za najviše 45 studenata i najviše 5 učenika. Učenici i studenti koji ostvaruju pravo na učeničku i studentsku stipendiju ili kredit kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nemaju pravo na novčanu pomoć po osnovu ovog Konkursa.

Pravo na novčanu pomoć po osnovu ovog Konkursa ne mogu steći studenti prve godine studija.

Pravo na novčanu pomoć mogu ostvariti redovni učenici i studenti akreditovanih škola i fakulteta u Republici Srbiji koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Knjaževac, odnosno boravište za izbegla i interno raseljena lica, i da su u prethodnoj školskoj godini ostvarili sledeće rezultate:Učenici srednjih škola koji su, pored odličnog uspeha, u prethodnoj školskoj godini na zvaničnim republičkim takmičenjima zauzeli jedno od prva tri mesta.

Studenti osnovnih akademskih studija prvog stepena koji su u prethodnim školskim godinama imali prosečnu ocenu najmanje 8, a nisu obnavljali godinu i imaju najviše dva zaostala ispita iz prethodne godine.

Period davanja novčane pomoći talentovanim učenicima i studentima traje deset meseci i stiče se po isteku školske godine u kojoj su ispunjeni uslovi za ostvarivanje ovog prava, pod uslovima da student i učenik nastave dalje školovanje.

Visina mesečne novčane pomoći studentu iznosi 5.000,00 dinara, odnosno 2.500,00 dinara za učenike.

Rang lista kandidata za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za učenike utvrđuje se po osnovu sledećih kriterijuma:
– uspeh ostvaren u prethodnim školskim godinama,
– socio- ekonomski status porodice.

Uspeh ostvaren u prethodnim školskim godinama za učenike srednjih škola iskazuje
se brojem bodova, i to:
– opšti uspeh od V do VIII razreda osnovne škole, za učenike prvog razreda srednje
škole iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha od V do VIII razreda osnovne škole
(od 4,50 do 5,00 bodova).
-opšti uspeh iz prethodno završenog razreda srednje škole, za učenike ostalih
razreda srednje škole-iskazuje se brojem bodova u visini opšteg uspeha iz prethodno
završenog razreda srednje škole (od 4,50 do 5,00).
Socio-ekonomski status porodice za učenike iskazuje se brojem bodova za prosek ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice učenika iz perioda januar-jun 2018. godine, i  to:
– do 20% prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji –
5 bodova,
– od 20 do 40% prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici
Srbiji – 4 boda,
– od 40 do 60% prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici
Srbiji – 3 bodova,
– od 60 do 80% prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici
Srbiji – 2 boda,
– od 80 do 100% prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici
Srbiji – 1 bod,
– preko 100% prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u privredi u
Republici Srbiji – 0 bodova.

Kandidat – učenik, prilikom prijavljivanja na konkurs, obavezno podnosi sledeća dokumenta:
-Prijavu,
-Uverenje o upisanom razredu i postignutom uspehu u prethodnom
školovanju,
-diplomu sa zvaničnog republičkog takmičenja,
-Uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice za period januar-jun
2018. godine (uverenje se dobija na pisarnici opštine Knjaževac),
-Fotokopiju ili očitanu ličnu kartu (ukoliko je sa čipom) roditelja ili staratelja.

Kriterijumi za ostvarivanje prava i dokumentacija koja se podnosi za dodelu
novčane pomoći studentima:

Rang lista kandidata za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za studente utvrđuje se
po osnovu sledećih kriterijuma:

1.Uspeh ostvaren u prethodnim školskim godinama
2.Socio-ekonomski status porodice

Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju za studente iskazuje se brojem bodova u visini prosečne ocene položenih ispita tokom studiranja (od 8,00 do 10 bodova)
Socio-ekonomski status porodice za studente iskazuje se brojem bodova za prosek ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice učenika iz perioda januar-jun 2018. godine, i to:
-do 20% prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji –
5 bodova,
-od 20 do 40% prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici
Srbiji – 4 boda,
-od 40 do 60% prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici
Srbiji – 3 bodova,
-od 60 do 80% prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici
Srbiji – 2 boda,
-od 80 do 100% prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici
Srbiji – 1 bod,
Preko 100% prosečne zarade bez poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici
Srbiji – 0 bodova.

Kandidat – student, prilikom prijavljivanja na konkurs, obavezno podnosi sledećadokumenta:
-Prijavu,
-Uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine studija i postignutom
uspehu u prethodnim godinama studija,
-Uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice za period januar-jun
2018. godine (uverenje se dobija na pisarnici opštine Knjaževac),
-Izjava kojom se potvrđuje da kandidat nije u radnom odnosu (izjava se daje na
pisarnici opštine Knjaževac),
-Fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu (ukoliko je sa čipom).

Prijave sa potrebnom dokumentacijom predaju se pisarnici opštine Knjaževac do 21.12.2018. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.Komisija za dodelu novčane pomoći razmotriće prispele prijave, izvršiti bodovanje, sačiniti rang listu učenika i rang listu studenata koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na novčanu pomoć. Rang liste se objavljuju na oglasnoj tabli opštine  Knjaževac i zvaničnoj internet prezentaciji opštine Knjaževac www.knjazevac.rs.

Na osnovu objavljenih rang lista, Predsednik opštine Knjaževac donosi rešenje o dodeli novčane pomoći učenicima i studentima. Žalba na Rešenje o dodeli novčane pomoći podnosi se Opštinskom veću opštine Knjaževac u roku od osam dana od dana prijema rešenja.

Po konačnosti Rešenja o dodeli novčane pomoći, izabrani kandidati zaključiće ugovore sa Predsednikom opštine Knjaževac, kojima će se regulisati međusobna prava i obaveze.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

SUTRA SU MITROVSKE ZADUŠNICE

Srpska pravoslavna crkva i vernici će sutra, 5. novembra obeležiti jedan od ...