Home / Timocka krajina / Knjaževac / Konkurs : Nastavnik matematike sa 90% radnog vremena – Knjaževac, Oš „Dubrava“ Knjaževac

Konkurs : Nastavnik matematike sa 90% radnog vremena – Knjaževac, Oš „Dubrava“ Knjaževac

Osnovna škola „Dubrava“ iz Knjaževca raspisala je javni konkurs za nastavnika matematike na određeno vreme do kraja školske godine, sa 90% radnog vremena, za rad u izdvojenom odeljenju škole u Minićevu
Uslovi oglasa za posao:

odgovarajuće obrazovanje iz čl. 8 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS“, br. 6/96…3/10); da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 120 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; državljanstvo Republike Srbije.


Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži: izvod iz matične knjige rođenih; dokaz o državljanstvu Republike Srbije (uverenje o državljanstvu); overen prepis/fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi. Dokaz o neosuđivanosti pribavlja škola. U postupku odlučivanja o izboru nastavnika direktor će izvršiti uži izbor kandidata koji budu ispunjavali uslove konkursa i koji će biti upućeni na proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja u Zaječaru, primenom standardizovanih postupaka, u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. O mestu i datumu provere biće obavešteni po isteku roka za podnošenje molbi. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Oš „Dubrava“
19350 Knjaževac, Ivana Milutinovića bb
tel. 019/739-606

Trajanje oglasa: 28.11.2013.
http://www.oglasiposao.info

Leave a Reply

x

Check Also

Knjaževac : POČELA „ČITAONICA IGRAONICA“

Na Dečjem odeljenju Narodne biblioteke „Njegoš“ počela je realizacija edukativno zabavnog programa ...