Home / Turizam / Banjica / Knjaževac : Tender – Popravka spoljnog toaleta u objektu na bazenu „Banjica“

Knjaževac : Tender – Popravka spoljnog toaleta u objektu na bazenu „Banjica“

Tusevi Banjica

Javno preduzeće „Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac“ objavila je poziv za za podnošenje ponude za javnu nabavke, broj JN 9/2016 koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti, a koja se odnosi na  radove – Popravka spoljnog toaleta u objektu na bazenu „Banjica“.

Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45431000 – Postavljanje pločica, 45332000 – Vodoinstalaterski radovi i radovi na instalaciji odvoda

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na portalu Uprave za javne nabavke i na zvaničnom veb sajtu Naručioca www.razvoj.rs. odnosno do 23.05.2016. godine do 12 časova u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Ponuda za javnu nabavku radova male vrednosti br. 9/2016, Popravka spoljnog toaleta u objektu na bazenu „Banjica“ – NE OTVARATI“. Javno otvaranje ponuda će se obaviti u 12:30 časova dana 23.05.2016. godine u prostorijama naručioca JP „Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac“, Kej Dimitrija Tucovića 30, 19350 Knjaževac.Rok za izvođenje radova je 20 kalendarskih dana od dana
uvođenja u posao.

Naručilac će odluku o dodeli ugovora doneti u roku od ne dužim od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
Naručilac zadržava pravo da obustavi postupak javne nabavke u bilo kom momentu pre zaključenja ugovora.
Kontakt osoba za sve informacije vezane za javnu nabavku je Lidija Milanović, broj telefona 019/731-015, lidija.milanovic@razvoj.rs

Dugi niz godina rada objekta bazena “Banjica”, kao i korišćenje istog, dovelo je do potrebe, između ostalog, za popravku sanitarnog čvora, spoljnih VC-a, kako muškog tako i ženskog dela (predmet nabavke je muški VC)

Radovi na popravci sanitarnog čvora u ženskom VC-u obuhvataju:
1) Kompletnu demontažu postojeće sanitarije i čučavaca;
2) Dogradnja slivnika, kao i demontaža olovnih vertikala za odvod kao i ugradnja
novih PVC cevi;

3) Nabavku i ugradnju instalacija PPR cevima;
4) Nabavka i ugradnja hidroizolacije po predmeru;
5) Nabavka i postavljanje zidnih i podnih protivkliznih pločica iz opisa po
predmeru;
6) Nabavka i ugradnja novih sanitarija (VC šolja, pisoara, umivaonika;
7) Nabavka i ugradnja prohrom rešetke, raznih ventila, PVC lajsni za keramiku i
sl.;
8) Nabavka i ugradnja PVC vrata;
9) Nabavka i ugradnja zidnih svetiljki;
10) Nabavka i ugradnja galanterije (držači rol papira, držači ubrusa, dozeri
tečnog sapuna);
11) Krpljenje razbijenog dela zida i poda;
12) Nabavka materijala, priprema i krečenje plafona poludisperzivnom bojom;
13) Odvoz šuta na deponiju kao i čišćenje gradilišta.
Kvalitet, količina i opis radova: Kvalitet materijala izvedenoh radova
mora biti po propisima i važećim standardima za tu oblast. Količine i bliži
opis radova dati su u predmeru radova – strukturi cene ponude. Obim izvedenih
radova utvrđuje se merenjem na licu mesta, a kvalitet izvedenih radova mora biti
u skladu sa tehničkim uslovima definisanim standardom kvaliteta.
Način sprovođenja kontrole i obezbeđivanje kvaliteta: Ponuđač
kvalitet materijala koji se ugrađuje dokazuje dostavljanjem atesta.
Kontrola količina i obima izvedenih radova se vrši od strane nadzornog
organa merenjem na licu mesta, a kvalitet mora biti u skladu sa tehničkim
uslovima koji važe za oblast građevinarstva.
Radnici koji obavljaju posao na gradilištu moraju imati određene
kvalifikacije za vrstu posla koju obavljaju

Konkursnu dokumentaciju preuzmite ovde.

Poziv za podnošenje ponuda preuzmite ovde.


Leave a Reply

x

Check Also

Mihajlović na otvaranju deonice auto-puta od Pirota do Dimitrovgrada (Foto & Video)

Zamenik predsednika opštine Miroljub Mihajlović prisustvovao je  otvaranju deonica auto-puta od Pirota ...