Home / Vesti iz Knjazevca / Centar za socijalni rad / Knjaževac : PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA DODELU POMOĆI GRAĐANIMA ZA POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA –

Knjaževac : PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA DODELU POMOĆI GRAĐANIMA ZA POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA –

opstina Knjazevac

Na osnovu člana 51 Statuta Knjaževac („Sl.list opštine Knjaževac“ br. 4/2009 i 10/2015) i člana 33 Poslovnika o radu Opštinskog veća („Sl. list opštine Knjaževac „ br. 2/2009) Opštinsko veće opštine Knjaževac na sednici održanoj 31.03.2016 godine donosi

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA DODELU POMOĆI GRAĐANIMA ZA POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA.

Član 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi i kriterijumi za izbor korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za obezbeđivanje osnovnih uslova stanovanja građana opštine Knjaževac.

Član 2
Pravo na pomoć mogu da ostvare porodice u stanju socijalne potrebe (U daljem tekstu: podnosilac zahteva).
Pod porodicom u smislu ovog Pravilnika podrazumevaju se: bračni drug, deca, roditelji, usvojilac, usvojenik, staratelj i druga lica koja žive u zajedničkom porodičnom domaćinstvu sa podnosiocem zahteva
Pomoć je namenjena za obezbeđivanje osnovnih uslova stanovanja, odnosno za završetak započete izgradnje objekta za stanovanje, sanaciju ili adaptaciju postojećeg stambenog objekta.

Član 3

Podnosilac zahteva može ostvariti pravo na pomoć pod sledećim uslovima:
1.da poseduje neuslovan stambeni objekat ili plac sa započetom gradnjom do prve ploče na teritoriji opštine Knjaževac, a nema finansijske mogućnosti za njegovu adaptaciju ili završetak do useljenja,
2.da nije bio tokom protekle dve godine uključen u neki drugi projekat stambenog zbrinjavanja,
3.da poseduje neophodnu dokumentaciju o vlasništvu ili korišćenju stambenog objekta, ili drugu dokumentaciju,
4.da se radi isključivo o stambenom objektu (bez poslovnog dela),

Član 4
Komisija za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za lica na teritoriji opštine Knjaževac određuje visinu iznosa pomoći za svakog korisnika pojedinačno.
Po prijemu zahteva Komisija vrši obilazak lice mesta i utvrđuje činjenično stanje. O
Pravo na pomoć imaju svi podnosioci zahteva iz člana 2 pod jednakim uslovima, a prema uslovima, kriterijumima i redu prvenstva utvrđenih ovim Pravilnikom.

O utvrđenom činjeničnom stanju sačinjava zapisnik u kome vrši procenu potrebnih radova, materijala i ukupnu procenu potrebnih sredstava za ove namene. Pomoć se odobrava
bespovratna novčana pomoć za nabavku građevinskog materijala obezbeđivanje osnovnih uslova stanovanja. Pre upućivanja zahteva Opštinskom veću na odlučivanje Komisija prosleđuje zahtev podnosioca Centru za socijalni rad u cilju utvrđivanja socijalnog stanja podnosioca zahteva odnosno porodice podnosioca.
Član 5

Pravo na pomoć imaju svi podnosioci zahteva iz člana 2 pod jednakim uslovima, a prema uslovima, kriterijumima i redu prvenstva utvrđenih ovim Pravilnikom.
Član 6

Po prijemu izveštaja Komisije za procenu sredstava za pomoć građanima u građevinskom materijalu i mišljenja centra za socijalni rad o socijalnom statusu podnosioca zahteva odnosno porodice podnosioca zahteva Opštinsko veće razmarta podnete zahteve.

Član 7

Za procenjeni iznos potrebnih sredstava za sanaciju objekta za stanovanje građana u stanju socijalne potrebe Opštinsko veće odobriće novčanu pomoć za nabavku građevinskog materijala
ito:
-za procenjeni iznos potrebnih sredstava manji od 10.000,00 dinara – ukupan iznos
-za procenjeni iznos potrebnih sredstava veći od 10.000,00 dinara – 30% a najviše do 50.000,00 dinara

Član 8

Pomoć građanima za nabavku građevinskog materijala odobravaće se do utroška sredstava opredeljenih u budžetu za tu namenu u tekućoj godini.

Član 9

Sredstva u skladu sa odredbama ovog Pravilnika isplaćivaće Centar za socijalni rad u skladu sa Finansijskim planom sa Razdela 4; Glava 4.23; Programska aktivnost – 0901-001; Funkcija – 070; Pozicija 221 Konto 47200 na osnovu rešenja Opštinskog veća opštine Knjaževac

Član 10.

Nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog Pravilnika vrši Opštinska uprava – odeljenje za budžet i finansije i utvrđivanje lokalnih javnih prihoda, Centar za socijalni rad, Komisija za procenu sredstava za pomoć građanima u građevinskom materijalu, svako iz svoje nadležnosti.

Član 11.

Obavezuje se Centar za socijalni rad da o izvršenim isplatama i ugradnji građevinskog materijala sačinjava izveštaje dva puta godišnje i to 30 juna i 20 decembra i iste dostavlja Opštinskom veću.

Član 12.

Postupci koji su započeti po zahtevima građana za novčanu pomoć radi poboljšanja uslova stanovanja do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika okončaće se po odredbama ovog Pravilnika.

Član 13.

Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu opštine Knjaževac“.

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE KNjAŽEVAC

Broj: 360-14/2016-09

Dana: 31.03.2016. god.

K nj a ž e v a c

PREDSEDNIK Opštinskog veća mr Milan Đokić

Preuzmite dokument
Leave a Reply

x

Check Also

Mihajlović na otvaranju deonice auto-puta od Pirota do Dimitrovgrada (Foto & Video)

Zamenik predsednika opštine Miroljub Mihajlović prisustvovao je  otvaranju deonica auto-puta od Pirota ...