Home / Timocka krajina / Knjaževac / Knjaževac : DAVANjE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA JAVNIM NADMETANjEM

Knjaževac : DAVANjE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA JAVNIM NADMETANjEM

Na
osnovu člana 51. Statuta opštine Knjaževac (“Sl. list opštine Knjaževac”,
broj 4/2009), člana 12. Odluke o poslovnom i drugom prostoru opštine
Knjaževac (“Sl. list opština“, broj 19/2008 i „Sl. list opštine Knjaževac,
br. 9/2009 i br. 12/2013), Opštinsko veće opštine Knjaževac, na sednici
održanoj dana, 16.12.2013. godine, raspisalo je

O G L A S
O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA JAVNIM NADMETANJEM

  1. Opština Knjaževac daje u zakup javnim nadmetanjem:

Red.

Broj

ADRESA

Kategorija

Površina

(m2)

Početna

cena

m2/din

Početni

iznos

zakupnine

neto mesečno

Vrsta, namena

poslovnog

prostora

Iznos

kaucije

u dinarima

1.
Knjaževac,

Karađorđeva br. 31/2

II

53,00

171,72

9.101,00

Prodavnice-

kancelarije

9.101,00

2.
Knjaževac,

Karađorđeva br. 30/1

II

32,00

171,72

5.495,00

Prodavnice-

kancelarije

5.495,00

3.
Knjaževac,

Knjaza Miloša br. 30

I

50,00

186,60

9.330,00

Prodavnice-

kancelarije

9.330,00

4.
Knjaževac,

Branke Dinić br. 1

II

13,00

38,92

506,00

garaža

506,00

5.
Knjaževac,

Kopeckova br. 17/4

II

15,00

38,92

584,00

garaža

584,00

6.
Minićevo,

Trg Slobode br. 41

IV

46,55

78,99

3.677,00

Prodavnice-

kancelarije

3.677,00

7.
Kalna,

Maršala Tita br. 1/2

IV

70,00

78,99

5.529,00

Prodavnice-

kancelarije

5.529,00

8.
Beli Potok,

prostorija u školi

V
40,00

57,24

2.290,00

Prodavnice-

kancelarije

2.290,00

9.
Štrbac,

Prostorije u delu prizemlja zadružnog doma- druga levo do ulaza-prodavnica sa magacinskim prostorom, ulaz sa spoljne strane

V
29,16
20,52
49,68

57,24

28,13

1.669,11

577,22

2.246,33

Prodavnice-kancelarije,

Magacinski prostor,

2.246,33

10.
Štrbac,

Prostorije u delu prizemlja zadružnog doma- magacinski prostor pravo od ulaza u zadružni dom, ulaz iz hodnika zadružnog doma

V
19,00

28,13

534,47

Magacinski prostor

534,47

11.
Štrbac,

Prostorije u delu prizemlja zadružnog doma- magacinski prostor,
prostor levo od ulaza u zadružni dom,  ulaz iz hodnika zadružnog
doma

V
19,00

28,13

534,47

Magacinski prostor

534,47

12.
Štrbac,

Prostorije u delu prizemlja zadružnog doma- mlekara, desno od ulaza u zadružni dom,  ulaz sa spoljne strane

V
23,22

57,24

1.329,11

Prodavnice-kancelarije

1.329,11

2. Poslovni prostori i garaže navedeni u tački 1. Oglasa daju se za period do 5 godina.

3. Poslovni prostor, garaža daje se u viđenom stanju.

Zainteresovani mogu razgledati poslovni prostor, garažu,  u dogovoru
sa JP “Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac”
Knjaževac.

4. Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju sva pravna i
fizička lica, koja polože kauciju u visini početne mesečne zakupnine i
prilože izjavu o prihvatanju svih uslova iz oglasa. Kaucija se uplaćuje u
budžet Opštine, na žiro račun broj 840-592804-17, prilikom podnošenja
pisane prijave za javno nadmetanje.

5. Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja nemaju pravna i fizička
lica, koji kao zakupci opštinskog poslovnog prostora imaju dugovanja zbog
neizmirenih obaveza  po osnovu zakupnine i dugovanja za komunalne
troškove i druge neizmirene obaveze prema javnom preduzeću “Direkcija za
razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac” Knjaževac i JKP
“Standard” Knjaževac, najpovoljnijih ponuđača za poslovni i drugi prostor
za koji su odustali od zaključenja Ugovora o zakupu, u roku od 6 meseci,
od dana odustanka od zaključenja Ugovora o zakupu.

O izmirenim obavezama prema javnim preduzećima prilaže se potvrda.

6. Pisane prijave za javno nadmetanje, podnose se Komisiji u
zatvorenim kovertama, sa naznakom “ponuda na oglas”, odnosno prijava za
javno nadmetanje, za davanje u zakup poslovnog prostora”, odn. garaže,
preko nadležnog Odeljenja Opštinske uprave za poslovni prostor.

7. Prijava za učešće na javnom nadmetanju fizičkog lica sadrži:
naznaku poslovnog prostora, odn. garaže, ime i prezime, adresu, matični
broj i potpis, izjavu o prihvatanju svih uslova iz oglasa, dokaz o
uplaćenoj kauciji, broj računa za vraćanje kaucije.

Prijava pravnog lica za učešće na javnom nadmetanju sadrži: naznaku
poslovnog prostora, odn. garaže, firmu i matični broj (kopiju rešenja o
upisu u odgovarajući registar, kopiju potvrde o izvršenoj registraciji-
PIB), ime i prezime direktora i njegov potpis, overenu fotokopiju
ovlašćenja za zastupanje na nadmetanju koju donosi nadležni organ, overenu
izjavu ovlašćenog lica o prihvatanju svih uslova iz oglasa, dokaz o
uplaćenoj kauciji, broj računa za vraćanje kaucije.

8. Na omotu prispelih prijava, označuje se datum predaje, a učesnicima Oglasa izdaje dokaz o predaji prijave.

9. Pisane prijave za javno nadmetanje podnose se u periodu od 18.12.2013. godine do 25.12.2013. godine.

10. Javno nadmetanje se može održati ako su prijavljena i prisutna
najmanje tri nezavisna učesnika, koji su uredno podneli prijavu, odnosno
njihovi punomoćnici sa overenim ovlašćenjima za zastupanje na javnom
nadmetanju.

11. Po isteku roka za podnošenje pisanih prijava za javno nadmetanje,
ne mogu se podnositi nove prijave, niti menjati i dopunjavati ponude
poslate u roku. Prijave koje su podnete posle određenog roka, odbacuju
se kao neblagovremene.

12. Javno nadmetanje će se održati dana 27.12.2013. godine, za
poslovni prostor, odn. garažu, u tački 1. Oglasa:  za poslovni prostor
pod rednim brojem 1. u 10,00 sati, za poslovni prostor, pod rednim
brojem 2. u 10,15 sati, za poslovni prostor pod rednim brojem 3. u 10,30
sati, za garažu pod rednim brojem 4. u 10,45 sati, za garažu pod rednim
brojem 5. u 11,00 sati, za poslovni prostor pod rednim brojem 6. u
11,15 sati, za poslovni prostor pod rednim brojem 7. u 11,30 sati, za
poslovni prostor pod rednim brojem 8. u 11,45 sati,za poslovni prostor
pod rednim brojem 9. u 12,00 sati za poslovni prostor pod rednim brojem
10. u 12,15 sati, za poslovni prostor pod rednim brojem 11. u 12,30
sati, za poslovni prostor pod rednim brojem 12. u 12,45 sati, u
prostorijama opštine Knjaževac, soba br. 1 (sala Opštinskog veća) pred
Komisijom za davanje u zakup poslovnog i drugog prostora, gde učesnici
javnog nadmetanja usmeno daju svoju ponudu.

Svaka naredna ponuda mora biti uvećana najmanje za 10%, a najviše za 20% od prethodne ponude.

13. Obaveštenje o rezultatu Oglasa se ističe na oglasnoj tabli Opštinske uprave.

14. Učesniku javnog nadmetanja koji je ponudio da plati najveći iznos
zakupnine,  koji zaključi Ugovor o zakupu u roku od 5 (pet) dana od dana
prijema konačnog Rešenja, iznos priložene kaucije se uračunava u
zakupninu, umanjen za 5% na ime troškova sprovođenja postupka po oglasu.

Ostalim učesnicima kaucija se vraća u roku od 5 dana, od dana
donošenja Rešenja o zakupu, umanjen za 5% na ime troškova sprovođenja
postupka po oglasu.

15. Ukoliko učesnik Oglasa sa utvrđenom najpovoljnijom ponudom u
postupku javnog nadmetanja odustane od zaključenja Ugovora o zakupu, Ugovor
o zakupu će se zaključiti sa drugim najpovoljnijim ponuđačem.

Ukoliko učesnici Oglasa sa utvrđenom najpovoljnijom prvom i drugom
ponudom odustanu od zaključenja Ugovora o zakupu, nemaju pravo na povraćaj
položene kaucije.

16. Zakupnina se plaća do petnaestog u mesecu za tekući mesec.

Zakupnina utvrđena Ugovorom o zakupu usklađuje se dva puta godišnje
(šestomesečno) za visinu stope rasta cena na malo prema podacima organa
nadležnog za poslove statistike.

17. Zakupac je u obavezi da položi garanciju – obezbeđenje i to
overene menice u iznosu petogodišnjeg zakupa pre potpisivanja ugovora o
zakupu.

18. Zakupac ne može poslovni prostor ili njegov deo, odnosno garažu da daje u podzakup.

19. Zakupac je u obavezi da poslovni prostor, garažu, koristi u skladu sa propisima i namenom.

20. Zakupac poslovnog prostora, garaže, za vreme trajanja zakupa, može
da vrši rekonstrukciju i adaptaciju istog, ako to nije ugovoreni uslov,
samo uz prethodno odobrenje nadležnog organa, a u skladu sa važećim
propisima.

21. Zakupac može vršiti investiciona i druga ulaganja samo na osnovu
Odluke nadležnog organa uz prethodno pribavljeni izveštaj Komisije, a u
skladu sa važećim propisima.

Investicija ostaje sastavni deo poslovnog prostora i u državnoj je svojini.

22. Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti na telefon 019/731-623, lokal 132.

23. Oglas će biti objavljen na Oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine
Knjaževac, na sajtu opštine Knjaževac, i u sredstvima javnog informisanja.

Broj: 361-64/2013-09

16.12.2013. godine

K nj a ž e v a c

PREDSEDNIK
OPŠTINSKOG VEĆA,
Milan ĐokićIzvor Knjaževačke vesti

Leave a Reply

x

Check Also

Arhijerejska Liturgija u Knjaževcu ( Foto)

Njegovo Preosveštenstvo Episkop timočki g. Ilarion služio je svetu arhijerejsku liturgiju u ...