Home / Knjazevčani / Javno nadmetanje radi otuđenja građevinskog zemljišta za izgradnju poslovnog objekta u Knjaževcu

Javno nadmetanje radi otuđenja građevinskog zemljišta za izgradnju poslovnog objekta u Knjaževcu

Na osnovu člana 96. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik
Republike Srbije“, broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US i
24/2011), i člana 4. Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni list
opštine Knjaževac“, broj 5/2010), Opštinsko veće opštine Knjaževac, na
sednici održanoj dana 21.05.2013. godine, donosi

O D L U K U

o raspisivanju Oglasa radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Knjaževac, putem javnog nadmetanja za izgradnju poslovnog objekta u Knjaževcu
1.Raspisuje se Oglas za javno nadmetanje radi otuđenja građevinskog
zemljišta u javnoj svojini opštine Knjaževac, za izgradnju poslovnog
objekta u skladu sa važećim planskim dokumentima, na sledećoj lokaciji u
Knjaževcu:

Adresa: Knjaževac, ul. Spasoja Milkića

Kat parcela: deo kp. br. 7357/1 KO Knjaževac – građevinska parcela br. 2

Površina građevinske parcele: 0.36,08 m2

Status kat. parcele: Definisan Planom generalne regulacije Knjaževca
(„Sl. list opštine Knjaževac br. 9/1/11), (zona Blok I i II)

Predviđena gradnja: poslovni objekat – poslovanje u svim oblicima kao
proizvodno zanatstvo, stovarišta, magacini, servisi i slični objekti,
sportski tereni, itd.

Karakter objekta: stalni

Spratnost: mah Po+P+1+Pk za poslovne objekte

Koeficijent izgrađenosti: Ki = 2,5

Koeficijent zauzetosti parcele: Kz = 80%

Komunalna opremljenost objektima društvenog standarda: dobra

Saobraćajna povezanost sa lokalnim, odnosno gradskim centrom, radnim
zonama i drugim sadržajima u naselju: dobra, asfaltnim kolovozom

Opremljenost komunalnom infrastrukturom (V, K, El. inst., PTT): u celosti opremljena

Shodno urađenom Projektu parcelacije za kp. br. 7357/1, kao i prema
uslovima Javnih preduzeća „Elektrodistribucije“ i JKP „Standard“
Knjaževac, kroz deo građevinske parcele br. 2 prolaze dalekovodi snage
10 Kv i 35 Kv, niskonaponska mreža kao i kolektor fekalne kanalizacije,
koji dodatno opterećuju i smanjuju maksimalnu iskorišćenost parcele i ne
mogu se primeniti u potpunosti Pravila izgradnje definisana Planom
generalne regulacije Knjaževca.

Položaj vodova dat je na Grafičkom prilogu – Situacionom planu, koji je
sastavni deo ove Odluke, kao i moguća površina iskorišćenja na datom
delu katastarske parcele.

Početna cena za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđena je u skladu sa
Odlukom o građevinskom zemljištu („Sl.list opštine Knjaževac“, br.
5/2010) i iznosi 1.075.424,00 dinara.

Garantni iznos određen je u iznosu od 10% od početne cene i iznosi 107.542,40 dinara.

2.Građevinsko zemljište se otuđuje kao uređeno i u viđenom stanju.
Katastarska parcela je opremljena potrebnom infrastrukturom i može se
izvršiti priključenje objekta na istu, a prema uslovima dobijenim od
javnih preduzeća, tako da Opština nema nikakvu obavezu na izmeštanju,
obezbeđenju i zaštiti (evidentiranih i neevidentiranih na Kopiji plana
vodova) instalacija i objekata infrastrukture.

Zainteresovani mogu razgledati predmetnu lokaciju prema dogovoru sa JP
„Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac“.

Budući investitor objekta je u obavezi da plati naknadu za uređivanje
građevinskog zemljišta u skladu sa odlukom kojom se reguliše ova oblast.

3. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica
koja podnesu pisane prijave na način određen ovim oglasom i uplate
garantni iznos na račun budžeta opštine Knjaževac, broj 840-592804-17.

Učesniku javnog nadmetanja koji postigne najveću cenu zemljišta i dobije
zemljište u svojinu, garantni iznos se uračunava u cenu zemljišta.
Ostalim učesnicima garantni iznos se vraća u roku od 8 dana.

U slučaju da učesnik u postupku javnog nadmetanja, ne pristupi javnom
nadmetanju ili ne učestvuje u javnom nadmetanju sa ponuđenim početnim
iznosom cene zemljišta kao i učesnik koji je ponudio najviši iznos cene
zemljišta odustane od zaključenja ugovora gubi pravo na povraćaj
garantnog iznosa.

4. Pisane prijave za učešće na javnom nadmetanju se podnose u zatvorenoj
koverti sa naznakom „Za Komisiju za otuđenje i davanje u zakup
građevinskog zemljišta u javnoj svojini“.

Prijava podneta u otvorenoj koverti smatraće se neurednom i kao takva biće odbačena.

5. Prijava za učešće na javnom nadmetanju mora da sadrži:

1) Za fizička lica: Ime, prezime i adresu, kao i matični broj
prijavljenog fizičkog lica, a za preduzetnike i podatke o upisu u
registar nadležnog organa (kao i poreski identifikacioni broj).

2) Za pravna lica: naziv, odnosno firmu i sedište pravnog lica, podatke
o upisu u registar nadležnog organa (broj, datum i naziv organa),
poreski identifikacioni broj, potpis i pečat ovlašćenog lica, ovlašćenje
za zastupanje overeno od strane nadležnog organa.

3) dokaz o uplaćenom garantnom iznosu ,

4) izjavu o prihvatanju uslova oglasa.

6.Prijave za javno nadmetanje se podnose u periodu od 22.05.2013. do 20.06.2013. godine.

Neblagovremeno podneta prijava se neotvorena vraća podnosiocu sa obaveštenjem da je ista neblagovremeno podneta.
7. Uslovi za sprovođenje postupka javnog nadmetanja ispunjeni su ako su
najmanje dva lica stekla status učesnika u javnom nadmetanju i ako ta
lica, odnosno njihovi ovlašćeni zastupnici prisustvuju javnom
nadmetanju.

Predsednik, i članovi Komisije ne mogu biti učesnici u postupku javnog nadmetanja.

8. Javno nadmetanje će se održati dana 25.06.2013. godine u prostorijama

opštine Knjaževac, ulica Miloša Obilića broj 1, soba broj 1 (sala Opštinskog veća), u 10,00 sati.
9. Postupak po oglasu sprovodi Komisija za otuđenje i davanje u zakup na određeno vreme građevinskog zemljišta u javnoj svojini.

10. Građevinsko zemljište u javnoj svojini se otuđuje licu koje ponudi
najveću cenu za to zemljište, i koja se ne može naknadno umanjiti.

Rešenje o otuđenju donosi Opštinsko veće opštine Knjaževac i dostavlja
ga svim učesnicima u postupku i Opštinskom javnom pravobranilaštvu
opštine.

Protiv ovog Rešenja može se pred nadležnim sudom pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja.
11. Ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini se
zaključuje u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti rešenja kojim će
regulisati međusobna prava i obaveze.

Ako lice kome se zemljište otuđuje u roku iz prethodnog stava ne
pristupi zaključivanju ugovora, Opštinsko veće donosi rešenje kojim će
poništiti rešenje o otuđenju zemljišta.

Odluka Opštinskog veća o poništaju rešenja je konačna.

Lice iz stava 2. ove tačke nema pravo na povraćaj uplaćenog garantnog iznosa.
12. Cena građevinskog zemljišta koje se otuđuje, plaća se u celosti tj. u
jednokratnom iznosu pre overe ugovora o otuđenju građevinskog
zemljišta.
13. Troškovi overe Ugovora, poreza i uknjižbe u javnim katastarskim
knjigama i drugi troškovi otuđenja građevinskog zemljišta padaju na
teret kupca.
14. O rezultatima oglasa učesnici će biti obavešteni na sam dan održavanja javnog nadmetanja.

Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti na telefon 019/731-623, lokal 124 i 132.

15. Oglas će biti objavljen u sredstvima javnog informisanja, na sajtu Opštine i Oglasnoj tabli Opštinske uprave.

Broj: 463-1/2013-09 PREDSEDNIK

21.05.2013. godine OPŠTINSKOG VEĆA,

K nj a ž e v a c Milan Đokić


Leave a Reply

x

Check Also

Uređenje Trga u Knjaževcu (Foto & Video)

– – U Knjaževcu je u toku rekonstrukcija keja i trga Dimitrija ...