Home / Knjaževac / Konkursa za izradu idejnog arhitektonskog-urbanističkog rešenja pešačkog mosta kod Doma kulture u Knjaževcu

Konkursa za izradu idejnog arhitektonskog-urbanističkog rešenja pešačkog mosta kod Doma kulture u Knjaževcu

Konkursno rešenje se dostavlja u dve zatvorene koverte (rolne).

U prvoj koverti (rolni) dostavlja se konkursni rad na kome se piše šifra rada. Na licu koverte naznačiti „ Konkurs – Idejno arhitektonsko – urbanističko rešenje pešačkog mosta preko Svrljiškog Timoka kod Doma kulture u Knjaževcu

U drugoj koverti napisati šifru i autore rada.
Na licu koverte naznačiti „ Konkurs – Idejno arhitektonsko – urbanističko rešenje pešačkog mosta preko Svrljiškog Timoka kod Doma kulture u Knjaževcu

Radovi se dostavljaju na adresu JP „Preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac“, Kej Dimitrija Tucovića 30, 19350 Knjaževac.
Radovi se mogu dostaviti i lično, do konkursom utvrđenog roka, i poštom, s tim što se radovi moraju otpraviti poštom do konkursom utvrđenog roka (validan je poštanski pečat na koverti).
Po obavljenom žiriranju radova, svi učesnici konkursa biće pismenim putem obavešteni o rezultatima konkursa.
Po obavljenom žiriranju, svi nagrađeni i otkupljeni radovi postaju vlasništvo raspisivača u obliku u kom su dostavljeni.
Raspisivač konkursa zadržava pravo da sve nagrađene i otkupljene radove sa konkursa upotrebi za dalju razradu i realizaciju, kao i razradu kroz izradu tehničke dokumentacije za materijalizaciju.
Troškove predaje konkursnih radova snosi učesnik konkursa.

Nagrade

– Nagradni fond u iznosu od 250.000,00 din. u neto iznosu raspoređuje se na
sledeći način, ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 5 radova koji odgovaraju propozicijama konkursa, dodeliće se sledeće nagrade u neto iznosu:

– Prva nagrada 120.000,00 din.(bruto iznos)
– Druga nagrada 70.000,00 din.(bruto iznos)
– Dva otkupa po 30.000,00din. (bruto iznos)

– Žiri zadržava pravo da drugačije izvrši preraspodelu nagrada,
zadržavajući predviđeni bruto iznos nagradnog fonda.

Žiri konkursa:

– Dr. Mikica Vidojević – Predsednik Saveta za idejno uređenje grada,
predsednik žirija
– Radomir Veljković – član Opštinskog veća, član žirija
– Jasmina Rakočević – dipl ing. građ zaposlena u JP “Stara Planina”, član
žirija
– Đorđe Ćirković – dipl ing. građ zaposlen u Opštinskoj upravi Knjaževac, član
žirija
– Letica Mihajlović – dipl ing. građ zaposlena u JP “Preduzeće za razvoj,
urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac, član žirija
– Nebojiša Ivanković – dipl ing. građ zaposlen u JP “Preduzeće za razvoj,
urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac, član žirija
– Valentina Đorđević – dipl ing. arh zaposlena u “Biro Cvetković”, doo Knjaževac,
član žirija.

Vrednovanje konkursnih radova-kriterijumi

Žiri će vrednovati konkursne radove prema sledećim okvirnim kriterijumima:
-Estetičnost-originalnost idejnog rešenja, arhitektonsko-prostorni koncept i elementi oblikovanja gabarita mosta, kvalitet veze sa okruženjem (uklapanje siluete mosta u celokupnu ambijentalnu celinu)
-Konstrukcija-racionalnost predložene konstrukcije mosta, kao i kvalitet upotrebljenog materijala. Racionalnost i ekonomičnost rešenja u celini (po pitanju izvođenja, kao i održavanja mosta).
-Pristupačnost-bezbednost i funkcionalnost rešenja površina za pešački saobraćaj, kao i obezbeđivanje maksimalne pristupačnosti za sve potencijalne korisnike u skladu sa “Pravilnikom o uslovima za planiranje i projektovanje objekata za nesmetano kretanje dece, starih, hendikepiranih i invalidnih lica” (“Službeni glasnik RS”, br.22/15).

Sadržaj konkursnog rada

Učesnici su obavezni da u okviru konkursa dostave sledeću dokumentaciju:

Grafički deo:

Situacija sa prikazom prostornog koncepta rešenja mosta, sa uklapanjem u okruženje, dispozicijom pristupnih puteva mosta, sa nivelacijom i visinskom predstavom;
Osnove temelja mosta (1:50);
Osnove mosta sa rešenjem odvodnjavanja objekta, kao i rešenjem javnog i dekorativnog osvetljenja (1:500);
Podužni presek (1:500);
Karakteristične poprečne profile na najmanje četri pozicije za most. Ukoliko se predlaže mostovska konstrukcija za čije sagledavanje je potrebno više karakterističnih poprečnih preseka, dati onoliki broj poprečnih preseka koliko je potrebno (1:50);
Podužni izgled mosta (1:500);
Poprečni izgled mosta (1:50);
Trodimenzionalna vizuelizacija (aksonometrija, 3D model).

Tekstualni deo:

Tehnički opis i to: obrazloženje konstrukcije prilaza i mosta, obrazloženje urbanističke, arhitektonske, oblikovne i ambijentalne koncepcije konstrukcija, opis tehničkih karakteristika i parametara objekata, opis fundiranja objekata, opis nivelete mosta i uklapanje u pristupne delove postojećih prilaza, opis načina odvodnjavanja, način organizacije javnog i dekorativnog osvetljenja, opis rešenja elemenata opreme mosta.
Izjava učesnika na koliku okvirnu vrednost sa PDV-om, u skladu sa idejnim rešenjem, ceni izradu projektno-tehničke dokumentacije.

Oprema konkursnog rada

-Grafički prilozi konkursnog rada treba da budu tehnički obrađeni, prezentovani na materijalu koji je pogodan za izlaganje i rad žirija.
-Svi prilozi treba da su formata 70/100cm ili 50/70cm i digitalni zapis na CD-u (DWG i JPEG za fotografije):
-Svaki grafički prilog mora biti označen šifrom u gornjem desnom uglu koju čini broj od šest cifara i rednim brojem u donjem desnom uglu.
-Šifra se mora nalaziti i na svim ostalim prilozima rada. Svi prilozi konkursnog rada moraju se predati u zapečaćenom omotu. Na omotu se nalazi samo šifra.
-Uz konkursni rad se prilažu i dve zapečaćene koverte sa šifrom u gornjem desnom uglu: jedna sa naznakom “PODACI ZA KONTAKT” i druga sa naznakom “ AUTOR” sa imenom autora (autorskog tima), adresom, procentualnom raspodelom sredstava od nagrade ako ima više od jednog autora i saglasnost da se autorstvo može objaviti prilikom eventualne izložbe konkursnih radova.

Dokumentacija koja se daje učesnicima

– Tekstualni deo
– raspis i propozicije konkursa
– konkursni program
– hidrološki podaci o vrednostima protoka vode

– Grafički deo
geodetska podloga -kopija plana sa lokacijom mosta
situacija pešačkog mosta na Svrljiškom Timoku
poprečni profili regulisanog korita Svrljiškog Timoka na lokaciji pešačkog mosta
– fotografije.

Rokovi

Konkurs traje 30 dana od objavljivanja u sredstvima informisanja
Rok za predaju radova je 30 danau prostorijama JP ”Preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju, opštine Knjaževac” Kej Dimitrija Tucovića 30 Knjaževac, a najkasnije do 18.12.2017.
Radovi poslati poštom moraju stići na navedenu adresu najkasnije do gore definisanog roka.
Radovi koji stignu posle ovog roka neće biti razmatrani.
Rad žirija na pregledu i ocenjivanju radova će biti završen u roku od 7 dana.
Učesnici mogu postavljati pitanja za dodatne informacije na telefon 019/731-015 i 019/731-533.

Završne odredbe

Žiri neće razmatrati radove koji odstupaju od uslovljene propozicije konkursa, nepotpune radove (koji ne sadrže sve priloge), kao i neblagovremeno dostavljene radove.
U slučaju spora u vezi sa ovim Konkursom nadležna je Arbitražna komisija Raspisivača, a u drugom stepenu nadležan je Sud časti Inženjerske komore Srbije

Original

Циљ конкурса:
Конкурс се расписује у оквиру активности које имају за циљ изградње пешачког моста и визуелно уклапање истог у целокупно партерно уређење леве и десне стране Сврљишког Тимока.
Циљ овог конкурса је да се изабере најбоље идејно решење за изградњу пешачког моста.
Од учесника се очекује савремени приступ пројектовању простора који мора пре свега да задовоље своју основну функцију.

Опис и захтев у вези конкурса:

Јавни, анонимни, отворени, једностепени пројектни конкурс за добијање идејног решења за изградњу пешачког моста код Дома културе у Књажевцу.
Према начину и предаји рада конкурс је анонимни.
Идејно решење треба да буде у свему у складу са важећим законима, прописима и нормативима за ову врсту објекта и конкурсним подлогама.

Право учешћа на конкурсу имају сва заинтересована физичка и правна лица.

Конкурсно решење се доставља у две затворене коверте (ролне).

У првој коверти (ролни) доставља се конкурсни рад на коме се пише шифра рада. На лицу коверте назначити „ Конкурс – Идејно архитектонско – урбанистичко решење пешачког моста преко Сврљишког Тимока код Дома културе у Књажевцу

У другој коверти написати шифру и ауторе рада.
На лицу коверте назначити „ Конкурс – Идејно архитектонско – урбанистичко решење пешачког моста преко Сврљишког Тимока код Дома културе у Књажевцу

Радови се достављају на адресу ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“, Кеј Димитрија Туцовића 30, 19350 Књажевац.
Радови се могу доставити и лично, до конкурсом утврђеног рока, и поштом, с тим што се радови морају отправити поштом до конкурсом утврђеног рока (валидан је поштански печат на коверти).
По обављеном жирирању радова, сви учесници конкурса биће писменим путем обавештени о резултатима конкурса.
По обављеном жирирању, сви награђени и откупљени радови постају власништво расписивача у облику у ком су достављени.
Расписивач конкурса задржава право да све награђене и откупљене радове са конкурса употреби за даљу разраду и реализацију, као и разраду кроз израду техничке документације за материјализацију.
Трошкове предаје конкурсних радова сноси учесник конкурса.

Награде

– Наградни фонд у износу од 250.000,00 дин. у нето износу распоређује се на
следећи начин, уколико до утврђеног рока пристигне најмање 5 радова који одговарају пропозицијама конкурса, доделиће се следеће награде у нето износу:

– Прва награда 120.000,00 дин.(бруто износ)
– Друга награда 70.000,00 дин.(бруто износ)
– Два откупа по 30.000,00дин. (бруто износ)

– Жири задржава право да другачије изврши прерасподелу награда,
задржавајући предвиђени бруто износ наградног фонда.

Жири конкурса:

– Др. Микица Видојевић – Председник Савета за идејно уређење града,
председник жирија
– Радомир Вељковић – члан Општинског већа, члан жирија
– Јасмина Ракочевић – дипл инг. грађ запослена у ЈП “Стара Планина”, члан
жирија
– Ђорђе Ћирковић – дипл инг. грађ запослен у Општинској управи Књажевац, члан
жирија
– Летица Михајловић – дипл инг. грађ запослена у ЈП “Предузеће за развој,
урбанизам и изградњу општине Књажевац, члан жирија
– Небојиша Иванковић – дипл инг. грађ запослен у ЈП “Предузеће за развој,
урбанизам и изградњу општине Књажевац, члан жирија
– Валентина Ђорђевић – дипл инг. арх запослена у “Биро Цветковић”, доо Књажевац,
члан жирија.

Вредновање конкурсних радова-критеријуми

Жири ће вредновати конкурсне радове према следећим оквирним критеријумима:
-Естетичност-оригиналност идејног решења, архитектонско-просторни концепт и елементи обликовања габарита моста, квалитет везе са окружењем (уклапање силуете моста у целокупну амбијенталну целину)
-Конструкција-рационалност предложене конструкције моста, као и квалитет употребљеног материјала. Рационалност и економичност решења у целини (по питању извођења, као и одржавања моста).
-Приступачност-безбедност и функционалност решења површина за пешачки саобраћај, као и обезбеђивање максималне приступачности за све потенцијалне кориснике у складу са “Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица” (“Службени гласник РС”, бр.22/15).

Садржај конкурсног рада

Учесници су обавезни да у оквиру конкурса доставе следећу документацију:

Графички део:

Ситуација са приказом просторног концепта решења моста, са уклапањем у окружење, диспозицијом приступних путева моста, са нивелацијом и висинском представом;
Основе темеља моста (1:50);
Основе моста са решењем одводњавања објекта, као и решењем јавног и декоративног осветљења (1:500);
Подужни пресек (1:500);
Карактеристичне попречне профиле на најмање четри позиције за мост. Уколико се предлаже мостовска конструкција за чије сагледавање је потребно више карактеристичних попречних пресека, дати онолики број попречних пресека колико је потребно (1:50);
Подужни изглед моста (1:500);
Попречни изглед моста (1:50);
Тродимензионална визуелизација (аксонометрија, 3D модел).

Текстуални део:

Технички опис и то: образложење конструкције прилаза и моста, образложење урбанистичке, архитектонске, обликовне и амбијенталне концепције конструкција, опис техничких карактеристика и параметара објеката, опис фундирања објеката, опис нивелете моста и уклапање у приступне делове постојећих прилаза, опис начина одводњавања, начин организације јавног и декоративног осветљења, опис решења елемената опреме моста.
Изјава учесника на колику оквирну вредност са ПДВ-ом, у складу са идејним решењем, цени израду пројектно-техничке документације.

Опрема конкурсног рада

-Графички прилози конкурсног рада треба да буду технички обрађени, презентовани на материјалу који је погодан за излагање и рад жирија.
-Сви прилози треба да су формата 70/100цм или 50/70цм и дигитални запис на ЦД-у (DWG и JPEG за фотографије):
-Сваки графички прилог мора бити означен шифром у горњем десном углу коју чини број од шест цифара и редним бројем у доњем десном углу.
-Шифра се мора налазити и на свим осталим прилозима рада. Сви прилози конкурсног рада морају се предати у запечаћеном омоту. На омоту се налази само шифра.
-Уз конкурсни рад се прилажу и две запечаћене коверте са шифром у горњем десном углу: једна са назнаком “ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ” и друга са назнаком “ АУТОР” са именом аутора (ауторског тима), адресом, процентуалном расподелом средстава од награде ако има више од једног аутора и сагласност да се ауторство може објавити приликом евентуалне изложбе конкурсних радова.

Документација која се даје учесницима

– Текстуални део
– распис и пропозиције конкурса
– конкурсни програм
– хидролошки подаци о вредностима протока воде

– Графички део
геодетска подлога -копија плана са локацијом моста
ситуација пешачког моста на Сврљишком Тимоку
попречни профили регулисаног корита Сврљишког Тимока на локацији пешачког моста
– фотографије.

Рокови

Конкурс траје 30 дана од објављивања у средствима информисања
Рок за предају радова је 30 данау просторијама ЈП ”Предузеће за развој, урбанизам и изградњу, општине Књажевац” Кеј Димитрија Туцовића 30 Књажевац, а најкасније до 18.12.2017.
Радови послати поштом морају стићи на наведену адресу најкасније до горе дефинисаног рока.
Радови који стигну после овог рока неће бити разматрани.
Рад жирија на прегледу и оцењивању радова ће бити завршен у року од 7 дана.
Учесници могу постављати питања за додатне информације на телефон 019/731-015 и 019/731-533.

Завршне одредбе

Жири неће разматрати радове који одступају од условљене пропозиције конкурса, непотпуне радове (који не садрже све прилоге), као и неблаговремено достављене радове.
У случају спора у вези са овим Конкурсом надлежна је Арбитражна комисија Расписивача, а у другом степену надлежан је Суд части Инжењерске коморе Србије

 

Opština Knjaževac i Javno preduzeće za razvoj i urbanizam opštine Knjaževac raspisale su konkurs za  izradu idejnog arhitektonskog-urbanističkog rešenja pešačkog mosta preko Svrljiškog Timoka kod Doma kulture u Knjaževcu, koji je usvojen na sednici Opštinskog veća opštine Knjaževac, održanoj dana 08.11.2017. godine.

Tekst konkursa objavljen na zvančnom sajtu opštine Knjaževac www.knjazevac.rs i zvaničnom sajtu JP „Preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac“ Knjaževac . www.razvoj.rs.

– Nagradni fond u iznosu od 250.000,00 din. u neto iznosu raspoređuje se na
sledeći način, ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 5 radova koji odgovaraju propozicijama konkursa, dodeliće se sledeće nagrade u neto iznosu:

– Prva nagrada 120.000,00 din.(bruto iznos)
– Druga nagrada 70.000,00 din.(bruto iznos)
– Dva otkupa po 30.000,00din. (bruto iznos)

Dokumentacija koja je potrebna za izradu Idejnog arihtektonsko-tehničkog rešenja pešačkog m osta preko Svrljiškog Timoka kod Doma kulture u Knjaževcu, može se preuzeti u prostorijama JP „Preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac“, u Knjaževcu, ul. Kej Dimitrija Tucovića br. 30 i sa sajta JP „Preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac“ Knjaževac . www.razvoj.rs.

Kontakt osoba je Letica Mihajlović, dipl. ing građ. zaposlena u JP „Preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac“, Knjaževac, tel. 019 731 015.

K O N K U R S

za izradu Idejnog arhitektonsko – urbanističkog rešenja
pešačkog mosta preko Svrljiškog Timoka kod Doma kulture u
Knjaževcu

Cilj konkursa:
Konkurs se raspisuje u okviru aktivnosti koje imaju za cilj izgradnje pešačkog mosta i vizuelno uklapanje istog u celokupno parterno uređenje leve i desne strane Svrljiškog Timoka.
Cilj ovog konkursa je da se izabere najbolje idejno rešenje za izgradnju pešačkog mosta.
Od učesnika se očekuje savremeni pristup projektovanju prostora koji mora pre svega da zadovolje svoju osnovnu funkciju.

Opis i zahtev u vezi konkursa:

Javni, anonimni, otvoreni, jednostepeni projektni konkurs za dobijanje idejnog rešenja za izgradnju pešačkog mosta kod Doma kulture u Knjaževcu.
Prema načinu i predaji rada konkurs je anonimni.
Idejno rešenje treba da bude u svemu u skladu sa važećim zakonima, propisima i normativima za ovu vrstu objekta i konkursnim podlogama.

Pravo učešća na konkursu imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica
 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

SUTRA SU MITROVSKE ZADUŠNICE

Srpska pravoslavna crkva i vernici će sutra, 5. novembra obeležiti jedan od ...