Home / Knjaževac / Knjaževca : Tender OŠ Dubrava za nabavku ogrevnog drveta

Knjaževca : Tender OŠ Dubrava za nabavku ogrevnog drveta

Osnovna škola „Dubrava“, Ivana Milutinovića bb. 19350 Knjaževac, poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu ponudu za javnu nabavku male vrednosti, nabavku dobara-ogreva i to ogrevnog drveta za potrebe matične škole u Knjaževcu i izdvojenih odeljenja škole u Gornjem Zuniču, Donjem Zuniču, Minićevu i Kalni .
Javna nabavka dobara sprovodi se u postupku javne nabavke male vrednosti.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa Portala javnih nabavki, sajta Naručioca osdubravaknjazevac.rs ili lično kod Naručioca-OŠ „Dubrava“, Ivana Milutinovića bb. Knjaževac.
Ponude se podnose lično ili putem pošte na adresu naručioca, u koverti ili kutiji, overenoj pečatom, zatvorenom na način da se prilikom otvaranja može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na koverti-kutiji naznačiti:
„Ponuda za javnu nabavku br. 04/2019-nabavku ogreva, za grejnu sezonu 2019/20 godinu- NE OTVARATI“
Na poleđini koverte-kutije navesti naziv, adresu, telefon i faks ponuđača, kao i ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt.

Blagovremenim će se smatrati ponude koje budu primljenje od strane naručioca najkasnije do 22. 04. 2019. godine ( ponedeljak) do 14 časova.Ponude podnete po isteku roka za dostavljanje ponuda određenog u ovom pozivu, smatraće se neblagovremenim i biće, po okončanju postupka otvaranja ponuda, vraćene neotvorene ponuđačima sa naznakom da su podnete neblagovremeno.
Otvaranje ponuda obaviće se 22. 04. 2019. godine (ponedeljak), sa početkom u 1430 časova, u prostorijama matične škole u Knjaževcu.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati zakonski zastupnici ponuđača ili lica sa pismenim punomoćjem, kojem su ovlašćeni da prisustvuju otvaranju ponuda, pečatiranim i potpisanim od strane zakonskog zastupnika ponuđača.

Kriterijum za dodelu ugovora je: najniža ponuđena cena.

Lice za kontakt : Tanja Aleksić, sekretar, telefon 019/739-606.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

Više od 17.000 prijava mladih za program Moja prva plata

U trećem ciklusu programa „Moja prva plata“ konkurisalo je više od 17.000 ...