Home / Ekologija / Arka- kao Nojeva barka spasenja- Agencija za razvoj opštine Knjaževac

Arka- kao Nojeva barka spasenja- Agencija za razvoj opštine Knjaževac


http://www.bangitout.com/uploads/122003-06-01_noahs-ark-473.jpg

Nojeva Barka spas - za sve nas


Zamislite zivot pre vise hiljada godina, doduse tada nije bilo svetske ekonomske krize, ali je vremenskih kriza tj nepogoda bilo u izobilju.Covecanstvo spas iz  te krize je naslo u epskoj Arki odnosno poznatijoj kao Nojeva barka.Mozda istog imena ali slicnog znacenja odnedavno i Knjazevcani  ima svoju ARKU – odnosno Agencija za razvoj opštine Knjaževac.hoce li biti uspesan kao ona Nojeva to ce samo vreme pokazati (inace epska kataklizma je trajala 40 dana)

U bivšoj zgrada Preduzeća za puteve 24. decembra 2009. godine , otvorena
Agencija za razvoj opštine Knjaževac.

Agencija za razvoj, formirana po modelu sličnih agencijau zemljama Evrpske unije koje su prošle tranzicioni period, imaće prevashodni zadatak da iz pred-pristupnih fondova Unije povlači novčana sredstva za realizaciju  mnogih projekata. Njen značaj biće još veći kad Srbija postane kandidat za člana Evropske unije.-Opštine koje imaju kapacitete,kadrove i mogućnosti da pripreme razne projekte moći će da povuku ta sredstva i namenski troše,tako da formiranje jedne ovakve Agencije dobija na značaju. Pored toga, važna uloga Agencije je isveobuhvatna promocija opštine,stalni kontakti sa investitorima,a sve u cilju dodatnog privlačenja finansijskih sredstva kako bi opština brže i uspešnije funkcionisala. Važno je istaći da Agencija u narednom periodu neće  da bude na teret opštine već će
sama sebi obezbeđivati sredstvaza funkcionisanje, kaže Dragan Milutinović, direktor Agencije za razvoj. Sredinom januara, kada budu primljena još tri radnika sa visokom stručnom spremom, Agencija  će moći znatno ozbiljnije da se angažuje u obavljanju svojih zada- taka i pokuša da privuče što više para iz Evrope za našu opštinu.Vizija agencije je da postane prepoznatljivi partner i priznati nosilac lokalnog ekonomskog razvoja koji uspešno doprinosi ne samo prosperitetu opštine Knjaževac, već  i razvoju Timočkog regiona u celini.

Misija Agencije  je podrška rastu životnog standarda stanovnika opštine Knjaževac i otvaranje novih radnih mesta kroz izradu i implementaciju projekata na području podrške razvoju malih i srednjih preduzeća, poljoprivrede i turizma.

Osnovni cilj Agencije je realizacija strateških ciljeva razvoja opštine Knjaževac, unapređenje i koordinacija postojećih razvojnih aktivnosti, kao i preduzimanje mera za realizaciju kvalitetnih projekata u cilju obezbeđenja kvalitetnijeg životnog standarda za sve stanovnike opštine Knjaževac.

Specifični ciljevi Agencije:


 • Definisanje i realizacija prioritetnih projeka u oblasti unapredjenja lokalne samouprave, razvoja malih i srednjih preduzeća, poljoprivrede i turizma;
 • Pomoć opštinskim javnim prduzećima i ustanovama u pripremi i implementaciji projekata
 • Strateško planiranje – priprema strateških dokumenata, njihovo ažuriranje i monitoring njihove realizacije.
 • Izgradnja povoljne preduzetničke klime na teritoriji opštine, aktivnosti na privlačenju investicija.
 • Stvaranje uslova za prijem i korišćenje sredstava donacija, subvencija, i drugih vrsta finansijske pomoći koje obezbeđuje centralna vlada i međunarodna zajednica;
 • Zastupanje interesa opštine i lobiranje, širenje informacija i koordinacija sa donatorima i direktnim stranim investitorima.

Ciljna grupa


Nadležnost i funkcije

Ciljna oblast Agencije je opština Knjaževac.

Ciljne grupe su:

 • Lokalna samouprava
 • Institucije i javna komunalna preduzeća koja su osnovana od strane lokalne vlasti i druge institucije i organizacije u nadležnosti lokalnih vlasti.
 • Institucije u funkciji podrške biznis aktivnostima (Kancelarija za mala i srednja preduzeća itd.)
 • Privredna društva, Lokalna udruženja preduzetnika i poslovne aktivnosti uopšte
 • Građansko društvo: NVO, Organizacije iz lokalne zajednice, Omladinske organizacije itd.

Osnovne funkcije agencije se mogu definisati kao:

•    Podrška procesu strateškog planiranja
•    Privlačenje investicija
•    Kontakti i direktna podrška lokalnoj zajednici
•    Unapređenje radne snage
•    Savetodavna funkcija Skupštini i Predsedniku opštine
•    Održavanje i unapređenje odnosa sa centralnim i međunarodnim institucijama
•    Komercijalne usluge
•    Stvaranje i održavanje baze podataka

Podrška procesu strateškog planiranja

o    Koordinacija izradom strateških dokumenata i praćenje njihove realizacije
o    Planiranje, priprema i implementacija programa ekonomskog razvoja
o    Sagledavanje mogućnosti za pokretanje razvojnih projekata
o    Nadzor nad realizacijom projekata proisteklih iz Strateškog plana

Privlačenje investicija

o    Analiza uslova na tržištu
o    Analiza mogućnosti za prikupljanje sredstava namenjenih realizaciji razvojnih projekata
o    Priprema predloga razvojnih projekata
o    Upravljanje realizacijom razvojnih projekata
o    Organizacija i učestvovanje u organizaciji kampanja za informisanje javnosti o značaju novih investicionih ulaganja, promovisanju društveno odgovornog poslovanja prema lokalnoj zajednici i zaštiti životne sredine
o    Priprema ili učešće u pripremi promotivnih i markentiških materijala kojima se predstavljaju investicioni potencijali opštine
o    Priprema i realizacija aktivnosti promocije razvojnih potencijala i razvojnih projekata opštine usmerenih na privlačenje i podsticaj ulaganja u te projekte; uspostavljanjanje, organizovanje i održavanje kontakata s institucijama i osobama zainteresiranim za ulaganje u programe razvoja opštine,
o    Pružanje stručne pomoći potencijalnim investitorima
o    Pružanje usluga postojećim investitorima
o    Stvaranje baze podataka o nekretninama pogodnim za investiranje
o    Stvaranje pogodne klime za investiranje.
o    Priprema, inoviranje i distribucija promotivnih materijala
o    Organizacija promotivnih manifestacija
o    Učešće na sajmovima i privrednim izložbama
o    Organizacija i/ili učešće u informativnim kampanjama o važnosti direkntnih stranih investicija i promociji poslovnog koncepta koji se odražava na lokalnu zajednicu
o    Predstavljanje lokalne samouprave na regionalnom, državnom i međunarodnom nivou u aktivnostima vezanim za LER
o    Organizacija obilazaka privrednih potencijala, za potencijalne investitore

Kontakti i direktna podrška lokalnoj zajednici

o    Obezbeđenje obuke za MSP i preduzetnike za pisanje projekata i pripremu kreditne dokumentacije
o    Svakodnevni kontakti sa lokalnim preduzetnicima
o    Istraživanja među privrednicima u cilju unapređenja njihovog poslovanja
o    Procena i vrednovanje mogućnosti za jačanje kapaciteta instrumenata podrške LER
o    Kreiranje trening programa za početnike u biznisu i poslovna udruženja
o    Promovisanje koncepta preduzetništva i javno privatnih partnerstava
o    Pripremanje i upravljanje međunarnodnim projektima
o    Pisanje projektnih prijedloga za EU fondove
o    Prikupljanje informacija o EU fondovima i državnim fondovima Republike Srbije
o    Prezentacije EU fondova i državnih fondova Republike Srbije
o    Održavanje radionica i seminara o EU fondovima i o procesu upravljanja projektnim ciklusom
o    Izrada poslovnih planova, analiza, studija i elaborata potrebnih za realizaciju određenih projekata.

Unapređenje radne snage

o    Saradnja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ) – opštinskom filijalom
o    Priprema i realizacija edukativnih programa za instruktore i konsultante u oblasti LER i preduzetništva
o    Priprema baze podataka raspoložive radne snage na području opštine
o    Priprema obuka i prekvalifikacija u skladu sa potrebama investitora
o    Pružanje informacija nezaposlenima u vezi mogućnosti za pokretanje sopstvenog biznisa, potrebama investitora i programima samozapošljavanja
o    Priprema i nadzor u realizaciji projekata od značaja za LER

Savetodavna funkcija Skupštini i predsedniku opštine

o    Analiza i evaluacija mogućnosti proširenja kapaciteta instrumenata za podsticaj LER-a
o    Predlaganje Skupštini opštine i predsedniku opštine propisa koji imaju za cilj da se podstiče osnivanje novih preduzeća i privlačenje direktnih stranih investicija na teritoriji opštine
o    Davanje mišljenja u postupku donošenja i sprovodenja investicionih programa opštine
o    Predlaganje mera za poboljšanje sopstvenih prihoda opštine; poboljšanje radne sposobnosti i stvaranje jednakih mogućnosti za žene i ugrožene grupe; povećanje stope zaposlenosti i smanjenje siromaštva; poboljšanje inspekcijskih procedura koje utiču na ekonomski razvoj
o    Podnošenje inicijativa za pripremanje i modifikovanje opštinskih planova; uspostavljanje industrijskih i tehnoloških zona i poslovnih inkubatora

Održavanje i unapređenje odnosa sa centralnim i međunarodnim institucijama

o    Priprema predloga programa i projekata međunarodne saradnje i projekata koji se podnose za korišćenje sredstava međunarodnih izvora finansiranja,
o    Uspostavljanje i održavanje kontakata s predstavnicima državnih i drugih tela i stručnih organizacija kao i stranih i međunarodnih institucija u planiranju i sprovođenju razvojnih programa,
o    Komunikacija sa donatorskim organizacijama
o    Komunikacija sa državnim organima i institucijama od značaja za LER, (Ministarstva, Agencije, RPK, NVO…)
o    Saradnja sa regionalnim komorama, lokalnim/regionalnim institucijama nadležnim za ekonomski razvoj, poslovnim udruženjima i civilnim sektorom
o    Predlaže socijalne programe i programe za zapošljavanje mladih u saradnji sa NSZ
o    Saradnja sa drugim gradovima i opštinama, razmena primera najbolje prakse i preduzimanje aktivnosti za usklađivanje razvojnih mera sa drugim opštinama

Stvaranje i održavanje baze podataka

o    Priprema baze podataka o raspoloživom stručnom osoblju
o    Baza podataka o lokalnim kompanijama
o    Baza podataka o novim domaćim i stranim investitorima
o    Baza podataka o mogućnostima za privatizaciju
o    Baza podataka o slobodnom opštinskom vlasništvu, zemljištu pogodnom za izgradnju industrijskih postrojenja, greenfield i brownfield investicijama

Komercijalne usluge

o    Izrada prezentacija, analiza, biznis planova, studija izvodljivosti, projektnih predloga i drugih dokumenata za sve zainteresovane subjekte u cilju postizanja samoodrživosti.
o    Sprovodjenje treninga iz PCM-a za sve zainteresovane subjekte
o    Ostale usluge za širu društvenu zajednicu


Resursi Agencije

Agencija za razvoj opštine Knjaževac posluje u prostorijama čiji je vlasnik opština Knjaževac u ulici Cara Dušana 19. Agencija ima potpuno funkcionalno opremljen kancelarijski prostor sa svom potrebnom opremom i infrastrukturom.Ljudski resursi
Agencija ima četiri zaposlena:

 • Direktor
 • Projekt menadžer (VII stepen stručne spreme) koji radi na identifikaciji, pripremi i implementaciji razvojnih projekata;
 • Task menadžer (VII stepen stručne spreme) koji radi na pripremi razvojnih projekata i njihovoj implementaciji, a obavlja i administrativne poslove koje bi inače prema Pravilniku o sistematizaciji trebalo da obavlja asistent, a čije mesto u 2010. neće biti popunjeno.
 • Projekt menadžer za ruralni razvoj (VII stepen stručne spreme) koji vodi aktivnosti za podršku ruralnog razvoja i priprema i implementira projektne aktivnosti vezane za ruralni razvoj i razvoj poljoprivrede.


Stručnjaci za pojedine specifične oblasti će biti angažovani po potrebi i na kratak rok na osnovu autorskog ugovora.
Knjigovodstveni poslovi su na osnovu ugovora povereni Knjigovodstvenoj agenciji „Finex“ iz Knjaževca


Aktivnosti agencije za 2010. godinu

Glavne aktivnosti Agencije se mogu podeliti u 2 glavne grupe:

1.    Aktivnosti za potrebe osnivača i
2.    Tržišne aktivnosti

1.    AKTIVNOSTI ZA POTREBE OSNIVAČA

Za potrebe svojih osnivača Agencija za razvoj opštine Knjaževac će u 2010. godini realizovati aktivnosti u sledećim oblastima:

1.    Identifikacija prioritetnih projekata
2.    Priprema i implementacija projekata
3.    Promocija i umrežavanje
4.    Rad na izradi strateških dokumenata
5.    Lobiranje i zastupanje interesa
6.    Edukacija i obuka

1.    Identifikacija prioritetnih projekata

Opis potrebe
Danas ne postoji jedinstvena baza prioritetnih opštinskih projekata koji imaju konsenzus svih relevantnih institucija i pojedinaca na lokalnom nivou. S obzirom da će verovatno do kraja 2009. godine biti usvojena Strategija održivog razvoja, njome bi trebalo da neki od mogućih projekata budu definisani. Pored toga postoje i neke druge projektne ideje koje nisu inovirane dugi niz godina i njihova validnost i opravdanost danas nije poznata. Bez baze podataka o potencijalnim projektima se ne može ozbiljno govoriti o prioritetima rada u narednim godinama ne samo Agencije već i samih lokalnih samouprava.
Aktivnost
Potrebno je najpre identifikovati potencijalne projekte.
Nakon identifikacije će se uraditi njihova sistematizacija kako bi postali uporedivi. Izradiće se „projektni profil“ odnosno sažetak svakog projekta koji će sadržati sve potrebne podatke o samom projektu.
Baza podataka o potencijalnim projektima koristiće se za izradu finalnih predloga projekata koji će biti ponuđeni potencijalnim donatorima
Očekivani rezultat u 20010.
Identifikovano 5 do 10 projekata
Urađena baza podataka o potencijalnim projektima
Potencijalni projekti predstavljeni osnivačima
Pripremljeno najmanje 6 predloga projekata i ponuđeno potencijalnim donatorima.

2.    Priprema i implementacija projekata

Opis potrebe
Sve je veća potreba za tzv. „projektnim pristupom“ u cilju rešavanja različitih potreba građana. Nažalost u našoj opštini ne postoji još uvek razvijen takav pristup rešavanju problema. Sa druge strane postoji sve više dostupnih fondova, konkursa, poziva za podnošenje projekata ne samo od međunarodnih organizacija već sve više i više od državnih institucija.
Aktivnost
Priprema različitih projekata za koje se postigne saglasnost ključnih aktera na lokalnom nivou. Agencija za razvoj će reagovati na objavljene konkurse sa ciljem da se svi konkursi pokriju projektnim prijavama sa ciljem da se što više sredstava privuče u našu opštinu. Pored toga, pripremiće i razriditi projekte na osnovu prioriteta definisanih Strategijom a koji se tiču:
•    Promocije opštine Knjaževac kao destinacije u koju vredi ulagati
•    Turističke promocije
•    Razvoja i unapređenja poljoprivrede
•    Podizanje svesti u očuvanju životne sredine, itd
Sve ove aktivnosti će biti uslovljene velikim delom i po tipu, vrsti i obimu dostupnih finansijskih sredstava.
Očekivani rezultat u 2010.
Pripremljeno 6 do 10 projekata i ponuđeno potencijalnim finansijerima
Stvoreni uslovi za implementaciju 2 do 3 projekta

3.    Promocija i umrežavanje

Opis potrebe
Potrebno je predstaviti Agenciju za razvoj opštine Knjaževac široj javnosti, kako na lokalu tako i na centralnom nivou radi pozicioniranja i uspostavljanja saradnje. Budući da će se Agencija baviti projektima od lokalnog značaja, treba inicirati saradnju i sa drugim opštinama, kao i sa regionalnim institucijama.
Aktivnost
Na početku svog rada Agencija će se predstaviti svim lokalnim stejkholderima. Biće organizovan sastanak – prezentacija koja će omogućiti svim javnim preduzećima i ustanovama, kao i organizacijama civilnog društva i ostalim institucijama da se upoznaju sa ciljevima Agencije i da kroz taj prvi kontakt identifikuju Agenciju kao poželjnog partnera na lokalu.
Očekivani rezultat u 2010.
Agencija za razvoj opštine Knjaževac pozicionirana kao poželjni partner  za definisanje, razvoj i implementaciju različitih projekata od značaja za opštinu.

4.    Rad na izradi strateških dokumenata

Opis potrebe
Osim Strategije razvoja socijalne zaštite i Strategije održivog razvoja čiji je proces usvajanja u toku, u opštini nema drugih strateških dokumenata koji bi definisali pravce razvoja opštine Knjaževac u različitim oblastima
Aktivnost
Agencija za razvoj opštine Knjaževac već je preduzela neke korake u definisanju partnera na lokalnom i regionalnom nivou i s obzirom na činjenicu da izvesne inicijative već postoje, preuzeće aktivnu ulogu u definisanju najmanje dva strateška dokumenta koji će se odnositi na izradu strategije ruralnog razvoja opštine Knjaževac, kao i na definisanje strategije prekogranične saradnje.
Očekivani rezultat u 2010.
Najmanje dva strateška dokumenta izrađena i usvojena od strane Skupštine opštine Knjaževac

5.    Lobiranje i zastupanje interesa

Opis potrebe
Nedovoljni uticaj opštine na kreiranje regionalnih i državnih politika, kao i činjenica da opština Knjaževac nije u dovoljnoj meri prepoznata kao potencijalni lider istočne Srbije u razvoju preduzetništva i turizma.
Aktivnost
Agencija za razvoj opštine Knjaževac će lobirati i zastupati interese svog osnivača pred domaćim i međunarodnim interesnim grupama. Način sprovođenja biće usaglašen kroz direktnu komunikaciju sa rukovodstvom opštine.
Očekivani rezultat u 2010.
Problemi, potencijali i ideje za razvoj, kao i postojeći pionirski modeli postali dostupni širem krugu nosioca procesa odlučivanja

6.    Edukacija i obuka

Opis potrebe
Evidentna je velika potreba za obukama i treningom u našoj opštini u apsolutno svim oblastima. Potrebe su toliko velike da se nijedna institucija za sebe ne može izboriti sa svim zahtevima. Sa druge strane postoji donekle i otpor prema seminarima i novim obukama generalno. Agencija bi trebalo da doprinese podizanju svesti kod samih budućih korisnika da im je obuka potrebna kao i da posreduje u obezbeđenju kvalitetnih treninga i obuka.
Sa druge strane, za očekivati je i da budući zaposleni u samoj Agenciji nemaju dovoljno znanja iz oblasti upravljanja projektnim ciklusom.
Aktivnost
Obuku iz PCM (Project Cycle Management  – upravljanje projektnim ciklusom) proći će svi budući zaposleni u Agenciji.
Analiza dostupnih izveštaja o potrebama za obukama u sva tri sektora
Identifikacija trening provajdera
Obezbeđenje obuka
Očekivani rezultat u 2010.
Svi zaposleni u Agenciji osposobljeni da samostalno rade na pripremi i implementaciji projekata
Urađena analiza potreba na nivou opštine
Realizovano do 5 treninga sa oko 100 korisnika

2.    TRŽIŠNE AKTIVNOSTI

Drugi deo svojih aktivnosti Agencija za razvoj opštine Knjaževac će bazirati na realizaciji različitih aktivnosti koje su pre svega u funkciji obezbeđenja samoodrživosti.

Ovde se predviđaju različite poslovne aktivnosti koje su predviđene i osnivačkim aktom. Precizan program ovih aktivnosti biće pripremljen nakon sagledavanje tržišnih uslova i ostalih relevantnih faktora.

Generalno govoreći, Agencija će ove aktivnosti realizovati na način da će pokušati da unapredi svoje kapacitete kroz saradnju na implementaciji projekata drugih organizacija kao i apliciranjem kod donatora za implementaciju onih projekata koji su od interesa za samu Agenciju i kroz čiju implementaciju Agencija može da obezbedi dodatna sredstva, znanja i veštine za sopstveno funkcionisanje.

Leave a Reply

x

Check Also

Knjaževačka policija dobija nova vozila

  Ministarstvo unutrašnjih poslova nabavilo je 710 novih patrolnih vozila, koja su ...